ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล อธิปัญญาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรพิมล อภิปัญญาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัญญาณี ศรีคชา 6
2 จรัญญา ปิ่นสุภา 6
3 เวียง อากรชี 6
4 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
5 อรุณี ใจเถิง 6
6 วุฒิพล จันทร์สระคู 6
7 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
8 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 6
9 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
10 ลัคนา เขตสมุทร 3
11 นาวี จิระชีวี 3
12 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
13 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 3
14 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
15 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
16 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
17 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
18 วิภาดา ทองทักษิณ 3
19 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
20 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
21 สราวุฒิ ปานทน 3
22 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 3
23 จิตอาภา จิจุบาล 3
24 อำนวย อรรถลังรอง 3
25 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
26 มนัสชญา สายพนัส 3
27 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
28 นาตยา ดำอำไพ 3
29 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
30 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 3
31 มะนิต สารุณา 3
32 ไกรสิงห์ ชูดี 3
33 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
34 ไว อินต๊ะแก้ว 3
35 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
36 สุรกิตติ ศรีกุล 3
37 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
38 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
39 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
40 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
41 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
42 ทัศนาพร ทัศคร 3
43 อาพร คงอิสโร 3
44 ธัญชนก จงรักไทย 3
45 แสนชัย คำหล้า 3
46 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
47 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
48 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
49 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
50 ไกรศร ตาวงศ์ 3
51 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
52 อุษณา สุขจันทร์ 3
53 เยาวภา ตันติวานิช 3
54 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
55 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
56 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
57 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
58 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
59 กาญจนา ทองนะ 3
60 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
61 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
62 พัชราพร หนูวิสัย 3
63 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
64 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
65 ดรุณี สมณะ 3
66 ประภาส แยบยน 3
67 อิทธิพล บรรณาการ 3
68 ชมัยพร บัวมาศ 3
69 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
70 บุญณิศา ฆังคมณี 3
71 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
72 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
73 สุนัดดา เชาวลิต 3
74 วนาพร วงษ์นิคง 3
75 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
76 อรพิน หนูทอง 3
77 ชนินทร ดวงสอาด 3
78 วัชรี ศรีรักษา 3
79 ธีราทัย บุญญะประภา 3
80 พุฒนา รุ่งระวี 3
81 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
82 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
83 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
84 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
85 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
86 ไตรเดช ขำยทอง 3
87 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
88 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
89 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
90 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
91 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
92 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
93 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
94 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
95 พินิจ จิรัคคกุล 3
96 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 3
97 สมชาย บุญประดับ 3
98 นลินี จาริกภากร 3
99 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
100 มานพ หาญเทวี 3
101 นพดล แดงพวง 3
102 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
103 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
104 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
105 วลัยพร ศะศิประภา 3
106 นฤนาท ชัยรังษี 3
107 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
108 จันทรา บดีศร 3
109 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
110 วิภาดา ปลอดครบุรี 3
111 ศรุต สุทธิอารมณ์ 3
112 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
113 สุเมธ พากเพียร 3
114 บุษบง มนัสมั่นคง 3
115 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
116 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
117 รมิดา ขันตรีกรม 3
118 วรกร สิทธิพงษ์ 3
119 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
120 กลวัชร ทิมินกุล 3
121 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
122 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 5
3 2531 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัสดุเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์สำหรับห่อผลิตผลเกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลูกและบรรจุภัณฑ์ส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
3 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
4 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการค้า
5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร
6 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2531
7 ชนิดและการเพิ่มปริมาณเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ ไมคอไรซาและผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของส้ม