ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล อธิปัญญาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรพิมล อภิปัญญาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรุณี ใจเถิง 6
2 เวียง อากรชี 6
3 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
4 สัญญาณี ศรีคชา 6
5 จรัญญา ปิ่นสุภา 6
6 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
7 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 6
8 วุฒิพล จันทร์สระคู 6
9 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
10 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
11 อาพร คงอิสโร 3
12 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
13 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
14 ธัญชนก จงรักไทย 3
15 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
16 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
17 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
18 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
19 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
20 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
21 แสนชัย คำหล้า 3
22 ไกรศร ตาวงศ์ 3
23 พัชราพร หนูวิสัย 3
24 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
25 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
26 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
27 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
28 กาญจนา ทองนะ 3
29 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
30 ทัศนาพร ทัศคร 3
31 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
32 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
33 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
34 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
35 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
36 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
37 อรพิน หนูทอง 3
38 วนาพร วงษ์นิคง 3
39 ชนินทร ดวงสอาด 3
40 วัชรี ศรีรักษา 3
41 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
42 สุนัดดา เชาวลิต 3
43 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
44 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
45 ศรุต สุทธิอารมณ์ 3
46 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
47 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
48 สุเมธ พากเพียร 3
49 วรกร สิทธิพงษ์ 3
50 อิทธิพล บรรณาการ 3
51 ประภาส แยบยน 3
52 เยาวภา ตันติวานิช 3
53 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
54 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
55 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
56 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
57 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
58 พุฒนา รุ่งระวี 3
59 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
60 ชมัยพร บัวมาศ 3
61 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
62 บุญณิศา ฆังคมณี 3
63 ธีราทัย บุญญะประภา 3
64 ไตรเดช ขำยทอง 3
65 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
66 วลัยพร ศะศิประภา 3
67 ดรุณี สมณะ 3
68 นฤนาท ชัยรังษี 3
69 นพดล แดงพวง 3
70 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 3
71 มานพ หาญเทวี 3
72 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
73 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
74 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
75 มนัสชญา สายพนัส 3
76 อุษณา สุขจันทร์ 3
77 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
78 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
79 พินิจ จิรัคคกุล 3
80 สมชาย บุญประดับ 3
81 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
82 กลวัชร ทิมินกุล 3
83 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
84 บุษบง มนัสมั่นคง 3
85 วิภาดา ปลอดครบุรี 3
86 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
87 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
88 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
89 นลินี จาริกภากร 3
90 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
91 จันทรา บดีศร 3
92 รมิดา ขันตรีกรม 3
93 สุรกิตติ ศรีกุล 3
94 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
95 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
96 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
97 สราวุฒิ ปานทน 3
98 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
99 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
100 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
101 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
102 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
103 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
104 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
105 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
106 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
107 ลัคนา เขตสมุทร 3
108 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
109 ไว อินต๊ะแก้ว 3
110 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 3
111 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
112 นาตยา ดำอำไพ 3
113 อำนวย อรรถลังรอง 3
114 ไกรสิงห์ ชูดี 3
115 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 3
116 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 3
117 นาวี จิระชีวี 3
118 จิตอาภา จิจุบาล 3
119 วิภาดา ทองทักษิณ 3
120 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
121 มะนิต สารุณา 3
122 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 5
3 2531 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัสดุเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์สำหรับห่อผลิตผลเกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลูกและบรรจุภัณฑ์ส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
3 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
4 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการค้า
5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร
6 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2531
7 ชนิดและการเพิ่มปริมาณเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ ไมคอไรซาและผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของส้ม