ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพิมล อธิปัญญาคม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรพิมล อภิปัญญาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรัญญา ปิ่นสุภา 6
2 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
3 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 6
4 อรุณี ใจเถิง 6
5 เวียง อากรชี 6
6 สัญญาณี ศรีคชา 6
7 วุฒิพล จันทร์สระคู 6
8 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 6
9 นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด 3
10 จันทรา บดีศร 3
11 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
12 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
13 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
14 รมิดา ขันตรีกรม 3
15 สมเจตน์ ประทุมมินทร์ 3
16 มานพ หาญเทวี 3
17 นพดล แดงพวง 3
18 กลวัชร ทิมินกุล 3
19 พินิจ จิรัคคกุล 3
20 สมชาย บุญประดับ 3
21 นลินี จาริกภากร 3
22 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
23 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
24 วรกร สิทธิพงษ์ 3
25 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
26 วนาพร วงษ์นิคง 3
27 อรพิน หนูทอง 3
28 สุเมธ พากเพียร 3
29 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
30 บุษบง มนัสมั่นคง 3
31 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
32 วิภาดา ปลอดครบุรี 3
33 นฤนาท ชัยรังษี 3
34 ศรุต สุทธิอารมณ์ 3
35 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
36 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
37 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
38 วิภาดา ทองทักษิณ 3
39 มะนิต สารุณา 3
40 เพ็ญลักษณ์ ชูดี 3
41 สุปัน ไม้ดัดจันทร์ 3
42 ไกรสิงห์ ชูดี 3
43 ฉัตรนภา ข่มอาวุธ 3
44 นาวี จิระชีวี 3
45 วัชรพล บาเพ็ญอยู่ 3
46 สราวุฒิ ปานทน 3
47 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
48 ลัคนา เขตสมุทร 3
49 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
50 ไว อินต๊ะแก้ว 3
51 จงวัฒนา พุ่มหิรัญ 3
52 ชนินทร ดวงสอาด 3
53 สุรไกร สังฆสุบรรณ 3
54 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
55 ทวีพงษ์ ณ น่าน 3
56 ดรุณี สมณะ 3
57 อุษณา สุขจันทร์ 3
58 มนต์ชัย มนัสสิลา 3
59 อำนวย อรรถลังรอง 3
60 นาตยา ดำอำไพ 3
61 จิตอาภา จิจุบาล 3
62 วราพงษ์ ภิระบรรณ์ 3
63 มนัสชญา สายพนัส 3
64 วลัยพร ศะศิประภา 3
65 ประภาส แยบยน 3
66 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
67 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
68 กาญจนา ทองนะ 3
69 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
70 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
71 พัชราพร หนูวิสัย 3
72 ไกรศร ตาวงศ์ 3
73 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
74 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
75 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
76 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
77 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
78 ทัศนาพร ทัศคร 3
79 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
80 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
81 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
82 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
83 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
84 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
85 วิโรจน์ โหราศาสตร์ 3
86 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
87 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
88 สุรกิตติ ศรีกุล 3
89 เยาวภา ตันติวานิช 3
90 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
91 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
92 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
93 วัชรี ศรีรักษา 3
94 อาพร คงอิสโร 3
95 พุฒนา รุ่งระวี 3
96 ธีราทัย บุญญะประภา 3
97 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
98 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
99 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
100 บุญณิศา ฆังคมณี 3
101 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
102 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
103 สุนัดดา เชาวลิต 3
104 อิทธิพล บรรณาการ 3
105 ชมัยพร บัวมาศ 3
106 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
107 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
108 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
109 แสนชัย คำหล้า 3
110 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
111 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
112 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
113 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
114 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
115 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
116 ไตรเดช ขำยทอง 3
117 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
118 ธัญชนก จงรักไทย 3
119 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
120 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
121 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
122 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 5
3 2531 1
4 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัสดุเคลือบไททาเนียมไดออกไซด์และซิงก์ออกไซด์สำหรับห่อผลิตผลเกษตรเพื่อควบคุมโรคจากราในแปลงปลูกและบรรจุภัณฑ์ส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
3 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
4 วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อการค้า
5 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วมังกร
6 อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและเทคนิคการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2531
7 ชนิดและการเพิ่มปริมาณเชื้อราเวสิคูลาร์ อาบัสคูลาร์ ไมคอไรซาและผลของเชื้อราต่อการเจริญเติบโตของส้ม