ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพรรณ วัชรวิทูร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พรพรรณ, วัชรวิทูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับห้องเย็น
ปี พ.ศ. 2557
2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
4 Basic occupational health and safety
ปี พ.ศ. 2550
5 Industrial safety management
ปี พ.ศ. 2549
6 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
8 Basic Occupational Health and Safety
ปี พ.ศ. 2547
9 คู่มือปฏิบัติการรายวิชา 618344 การบริหารงานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2546
10 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2542
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสื่อมสมรรถภาพปอดของคนงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสื่อมสมรรถภาพปอด ของคนงานในโรงงานผลิตอาหารสัตว์