ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพรรณ พึ่งโพธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายสมร ลำลอง 7
2 สุภา หารหนองบัว 6
3 S. Hannongbua 4
4 P. Wolschann 4
5 อรดี พันธ์กว้าง 4
6 งบประมาณแผ่นดิน 4
7 A. Punkvang 3
8 A. Kumkong 3
9 P. Saparpakorn 3
10 Peter Wolschann 3
11 ดวงดาว สัตยากูล 3
12 วินิช พรมอารักษ์ 3
13 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 3
14 สายันต์ แสงสุวรรณ 3
15 นิภาวรรณ พองพรหม 3
16 T. Panyathanmaporn 2
17 C. Kheawrod 2
18 U. Onthong 2
19 Supa Hannongbua 2
20 P. Pungpo 2
21 Auradee Punkvang 2
22 N. Kuntiya 2
23 สายสมร ลำยอง 2
24 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 2
25 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
26 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 2
27 โสพล บุตรงาม 2
28 H. Berner 1
29 Patcharee Saparpakorn 1
30 M. Projuabsuk 1
31 S. Lumlong 1
32 R. Tipakontitikul 1
33 C. Kanapan 1
34 D. Sattayaku 1
35 N. Napong 1
36 D. Sattayakul 1
37 Patchreenart Saparpakorn 1
38 J. Kanapan 1
39 T. Siriream 1
40 P. Wangkapan 1
41 W. Anomnual 1
42 L. Promlek 1
43 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 1
44 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 1
45 ลักษ์คณา ศรีเล็ก 1
46 งบประมาณเงินรายได้ 1
47 โชติ จิตรังษี 1
48 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 1
49 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
50 วุฒิพันธ์ อ่อนปัดชา 1
51 ปวีณา ภาระเวช 1
52 S. Pakapol 1
53 U. Traklang 1
54 C. Kortprom 1
55 N. Pongprom 1
56 ภัทราวรรณ ศรีภา 1
57 Pornpan Pungpo 1
58 P. Khamsri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 17
7 2552 10
8 2551 11
9 2550 5
10 2549 2
11 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนน ที่ต่ออยู่กับวงไธโอฟีน
ปี พ.ศ. 2558
2 การจำลองแบบโมเลกุลและการออกเเบบโมเลกุลด้วยการคำนวนเพื่ออธิบายอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคที่มีต่อเอนไซม์ mycobacterium tuberculosis catalase-peroxidase (KatG) และเอนไซม์ mycobacterium tuberculosis enoyl-acp reductase (
ปี พ.ศ. 2556
3 การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ
4 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
ปี พ.ศ. 2555
5 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาทางทฤษฎี การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
7 การศึกษาอันตรกิริยาของสารยับยั้งไตรโคซานและสารอนุพันธ์กับเอนไซม์ Enoyl-ACP Reductase Mycobacterium Tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
8 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยา ไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคเเละเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวนเคมีควอนตัม
ปี พ.ศ. 2553
9 การแพร่กระจายของอาร์ซินิคในเขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขงและการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนอาร์ซินิค
10 Insight into crucial inhibitor-enzyme interaction of arylamides as novel direct inhibitors of the enoyl ACP reductase (InhA) from Mycobacterium tuberculosis: computer-aided molecular design
11 Structural charaterization of natural zeolites and it application in absorption of ammonium from aqueous solution at laboratory scale
12 Molecular modeling and quantum chemical calculations of InhA Inhibitors as anti- tuberculosis agents in class of arylamide
13 Computer-aided molecular design of arylamide as the novel direct inhibitors of enoyl ACP reductase (InhA) from M. tuberculosis based on molecular docking calculations and QSAR studies
14 Elucidating Drug-Enzyme Interactions and Their Structural Basis for Improving the Affinity and Potency of Isoniazid and Its Derivatives Based on Computer Modeling Approaches
15 Investigating the Binding of Arylamide Derivatives as Tuberculosis Agent in InhA using Molecular Dynamics Simulations
16 Binding investigation of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as cytostatic compounds in DNA using molecular modeling approaches
17 Molecular dynamics simulations of tuberculosis agents in class of arylamide derivatives with Inha from M. tuberculosis
18 Understanding the binding interaction of diarylpyrimidine derivatives in wild type and double mutant type HIV-1 RT based on computer aided molecular design
19 Structural charaterization and environmental application of natural zeolites in removal of arsenic irons from aqueous solution
20 Investigating the Structural Basis of Arylamides to Improve Potency against M. Tuberculosis Strain through Molecular Dynamics Simulations
21 การจำลองแบบของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ซึ่งเป็นสารยับยั้งโรควัณโรคในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์
22 การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไดวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์
23 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งและเอนไซม์ของยาไอโซไนอาซิดและกลุ่มสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่มีความจำเพาะสูงในการรักษาโรควัณโรคและเอนไซม์ Mycobacterium tuberculosis InhA ด้วยวิธีการออกแบบโมเลกุลโดยใช้คอมพิวเตอร์และการคำนวณเคมีควอนตัม
24 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องไฟฟ้าเคมี
25 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
26 การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ
27 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
28 "Understanding inhibitor-enzyme interactions of hightly potent noncleoside reverse transcriptase inhibitors active against wild type and human HIV-1 Strains: Computer-aids Molecular Design
29 Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti-HIV-1 activity
30 "Investigation of the important interactions of direct InhA inhibitors in theclass of arylamine in InhA binding pocket based on quantum chemical calculations
31 การศึกษาอันตรกริยาที่สำคัญของสารยับยั้งเอนไซม์โอเอ็นเอชเอในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์ในโพรงการจับของเอนไซม์โอเอ็นเอชเอด้วยวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม
32 การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
33 การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
34 การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ
35 การจำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
ปี พ.ศ. 2551
36 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
37 Molecular Modeling and Quantum Chemical Calculations of Antituberculosis Agents in a Seris of Isoniazid Derivatives
38 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติของยาต้านวัณโรคกลุ่มไอโซไนอาซิด
39 Structural Characterization of Thai Natural Zeolites by using XRD and XRF Techiques and Their Environmental Applications for Zinc Removal from Aqueous Solution: Laboratory Scale.
40 Understanding in the binding of IsonicotinyI-NAD Adduct to Wild-Type and Isoniazid resistant Enoyl-ACP Reductase from Mycobacterium Tuberculosis Using Molecular Docking and Quantum Chemical Calculations.
41 Theoretical Investigation of Interractions of NNRTIs and Its HIV-1 RT Binding Pocket at the Molecular Level of Diarylpyrimidine Derivatives Using the Molecular Docking Simulations.
42 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
43 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
44 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ ธรรมชาติ
45 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
46 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2550
47 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์: การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้างและการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
48 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
49 การบำบัดโลหะหนักของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
50 การศึกษาทางทฤษฎีของสมบัติเชิงโครงสร้างสมบัติเชิงอิเล็กตรอน และสมบัติเชิงแสงของสารเรืองแสงสีน้ำมันที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกโอลิโกฟลูออรีน-ไธโอฟีน ที่ปิดท้ายด้วยคาร์บาโซลโดยใช้การคำนวนทางเคมีควอนตัม
51 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์ฟาวิเร็นซ์ ที่แสดงกัมมันตภาพในการยั้บยั้งการถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
ปี พ.ศ. 2549
52 การออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ด้วยคอมพิวเตอร์ : การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชันทางโครงสร้าง และการศึกษาโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งของกลุ่มสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์ที่แสดงกัมมันตภาพ ในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบชนิดกลายพันธุ์
53 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์ อีฟาวิเร็นซ์ บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2547
54 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับกัมมันตภาพของโมเลกุลตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ในกลุ่มของสารอนุพันธุ์อีฟาวิเร็นซ์บนพื้นฐานของการจำลองโครงสร้างโดยคอมพิวเตอร์