ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 19
2 เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 14
3 เก็จวลี พฤกษาทร 5
4 ศรายุทธ โชติอภิรัตน์ 4
5 Pornpote Piumsomboon 3
6 ศศิกานต์ เอ็นดู 3
7 สุเมธ ตันตระเธียร 3
8 วิทย์ สุนทรนันท์ 3
9 เลอสรวง เมฆสุต 3
10 วราพร กิติเกียรติโสภณ 3
11 พงษ์ธร จรัญญากรณ์ 2
12 ไชยะ แช่มช้อย 2
13 วรงค์ ปวราจารย์ 2
14 บุญรอด สัจจกุลนุกิจ 2
15 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 2
16 สุทธิชัย บุญประสพ 2
17 มนตรี วงศ์ศรี 2
18 นันทนา คชเสนี 2
19 นิสิต ตัณฑวิเชฐ 2
20 ดุษฎี เด่นประเสริฐ 2
21 ปัญญา จารุศิริ 2
22 มะลิ หุ่นสม 2
23 กฤติกา จารุทะวัย 2
24 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
25 ธีรนันท์ ธรรมกุล 1
26 อิทธิกร กลิ่นโซดา 1
27 วัชรา อุไรสกุล 1
28 ธเนศพล ตั้งพัฒนธนา 1
29 กุลธิดา นิเวศอนันต์กุล 1
30 ประพันธ์ คูชลธารา 1
31 สายฝน เกียรติวารินทร์ 1
32 รัฐพงษ์ ไตรทิพยานนท์ 1
33 วุฒิศักดิ์ กิติปัญญา 1
34 นพพล มังกรานนท์ชัย 1
35 ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร 1
36 สมบัติ กีรติพรานนท์ 1
37 ชาญเวช มุนินทร์นิมิตต์ 1
38 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 1
39 มลฤดี ประกอบกลิ่น 1
40 นที ว่องเกื้อกูล 1
41 กัญจนา บุณยเกียรติ 1
42 อุทัย ฐิติประยูรวงศ์ 1
43 สวรรยา แย้มสกุลณา 1
44 ดำรงค์ สุนทรกิจประไพ 1
45 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
46 ชลธิชา อมรสิริรัตน์ 1
47 สุดารัตน์ สายยืนยงค์ 1
48 ธัชชัย สำรวมเพียรสกุล 1
49 ยงยุทธ ประจงการ 1
50 พิทยา คนึงคิด 1
51 จัตุรงค์ ชะฎิล 1
52 Kejvalee Pruksathorn 1
53 บรรยง นาครำไพ 1
54 ณัฐพงศ์ งามประดิษฐ์ 1
55 ธีรพจน์ โกราษฎร์ 1
56 ชนินทร์ มัญชสิงห์ 1
57 ราชวัลลภ แจ้งมงคล 1
58 ณัฏฐ์ภัสสร จงอาจกลาง 1
59 พิริยา ใหลอาภาธร 1
60 รติกร ศรอำพล 1
61 ศันสนีย์ ธีรวิทัต 1
62 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 1
63 ปริญญวัฒน์ ธงศรีเจริญ 1
64 ปรารถนา นิมมานเทอดวงศ์ 1
65 ธนวัฒน์ กรณ์ทอง 1
66 ธงไชย กระจ่างนิวัตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2556 4
4 2555 2
5 2554 7
6 2553 1
7 2552 5
8 2551 4
9 2550 4
10 2549 3
11 2548 3
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 4
15 2543 2
16 2542 3
17 2541 1
18 2540 1
19 2539 2
20 2537 1
21 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิง
2 การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของอุทกพลศาสตร์และปฏิกิริยาการเปลี่ยนเมทานอลเป็นโอเลฟินส์ในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้น
3 การจำลองซีเอฟดีของฟลูอิไดซ์เบดแก๊ส-ของแข็งสำหรับอนุภาคผสม
4 การจำลองการยึดจับคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยแคลเซียมออกไซด์ในหม้อไอน้ำแบบฟลูอิไดซ์เบด
5 การจำลองเชิงตัวเลขสามมิติของผลจากแผ่นกั้นต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2557
6 การจำลองซีเอฟดีของการคายคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบฟลูอิไดซ์เบดโดยวิธีเชิงความร้อน
7 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์เชื้อเพลิงในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
ปี พ.ศ. 2556
8 แบบจำลองการเสื่อมสภาพสำหรับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้คาร์บอเนตของโลหะแอลคาไลในฟลูอิไดซ์เบด
9 การจำลองซีเอฟดีของเครื่องปฏิกรณ์อากาศในการเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิง
10 การปรับปรุงปฏิกิริยาดีไฮโดรจีเนชันในปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิด ไอโซโพรพานอล/แอซีโทน/ไฮโดรเจน โดยใช้ระบบการกลั่นเชิงปฏิกิริยา
11 การจำลองซีเอฟดีของการลดคาร์บอนไดออกไซด์จากฟลูแก๊สโดยใช้ตัวดูดซับของแข็งในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2555
12 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
13 อุทกพลศาสตร์ของช่วงการไหลในเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนสองมิติ
ปี พ.ศ. 2554
14 กลุ่มแบคทีเรียในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่ที่เลี้ยงด้วยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง
15 ผลของแผ่นปะทะแบบวงแหวนที่มีต่ออุทกพลศาสตร์และการผสมในท่อไรเซอร์ของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนโดยการจำลองแบบซีเอฟดี
16 การจำลองสามมิติของอุทกพลศาสตร์ในท่อไรเซอร์ของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
17 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่
18 การประเมินค่าเอเมอร์จีของการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยจากวัตถุดิบต่าง ๆ และแอลกอฮอล์สองชนิด
19 แบบจำลองเชิงพลวัต 3 มิติของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 5 ตารางเซนติเมตร
20 การประเการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มในเมทานอล/เอทานอลภาวะเหนือวิกฤต
ปี พ.ศ. 2553
21 ระบบตรวจติดตามสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มขนาด 200 วัตต์
ปี พ.ศ. 2552
22 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
23 การจำลองกระบวนการเชิงพลวัตสำหรับ HDPE Section#700
24 การสร้างหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
25 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและเอ็มอีเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรน แลกเปลี่ยนโปรตอน
26 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2551
27 การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
28 การจำลองเชิงพลวัตของส่วนการนำกลับเฮกเซนสำหรับโรงงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง
29 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและเอ็มอีเอ ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
30 แอตทริชันและแฟรกเมนเทชันของถ่านหิน ในเครื่องเผาไหม้ฟลูอิได์ซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2550
31 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาและเอ็มอีเอที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรน แลกเปลี่ยนโปรตอน
32 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สำหรับการลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบผสมผสานพลังงานขนาดเล็กรถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์โบไฮเดรท
33 การประเมินวัฏจักรชีวิตกระดาษ ระยะที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ
34 ระบบรวบรวมข้อมูลและควบคุมสำหรับหน่วยชั้นเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2549
35 ผลของตัวแปรต่อการเตรียมเอ็มอีเอในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
36 แบบจำลองแบบเครือข่ายนิวรอลเพื่อการควบคุมเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM แบบเซลล์เดียว
37 อิทธิพลของม่านอากาศต่อการถ่ายเทความร้อนในเตาเผา
ปี พ.ศ. 2548
38 ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของสาหร่าย Chlorella sp. โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน เมื่อเพาะเลี้ยงในปฏิกรณ์ชีวภาพแสง
39 ภาวะที่เหมาะสมในการประกอบหน่วยเยื่อแผ่นและอิเล็กโทรดของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน
40 การศึกษาและพัฒนากรอบการดำเนินงาน เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
41 การจำลองการถ่ายโอนความร้อนในไรเซอร์ของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
42 การประกอบหน่วยเยื่อแผ่นและอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
43 หน่วยสาธิตปั้มความร้อนชนิดพลังงานเคมี โดยใช้ระบบไอโซโพรพานอล/อะซีโตน/ไฮโดรเจน
44 การจำลองกระบวนการขนส่งแบบสามมิติภายในเซลล์เชื้อเพลิงชนิด PEM
45 การประเมินวัฏจักรชีวิตกระดาษ ระยะที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษ
46 หน่วยสาธิตปั๊มความร้อนชนิดพลังงานเคมี โดยใช้ระบบไอโซโพรทานอล/อะซีโตน/ไฮโดรเจน /
ปี พ.ศ. 2546
47 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อผลิตน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันพืชภายใต้เงื่อนไข สมบัติน้ำมัน ราคา และฤดูกาล
48 การจำลองเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2545
49 การออกแบบระบบควบคุมแบบแพลนท์ไวด์สำหรับกระบวนการไอโซเมอร์ไรเซชันบิวเทน
50 การออกแบบโครงสร้างการควบคุมประยุกต์กับปัญหาการควบคุมแบบแพลนท์ไวด์ของกระบวนการไฮโดรดีอัลคิเลชัน
51 ระบบควบคุมสำหรับปั๊มความร้อนพลังงานเคมีชนิดไอโซโพรพานอล/อะซิโตน/ไฮโดรเจน
52 การจำลองอุทกพลวัตของอนุภาคในไรเซอร์ของกระบวนการฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2543
53 การออกแบบระบบจัดการพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
54 การจำลองเชิงพลวัตของหอกลั่นช่วงเริ่มปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2542
55 การจัดลำดับการกลั่นที่เหมาะสมโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุการ
56 การออกแบบที่เหมาะสมของระบบแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
57 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2541
58 การออกแบบระบบที่เหมาะสมในการทำให้กากน้ำตาลใส
ปี พ.ศ. 2540
59 โมเดลทางคณิตศาสตร์ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงประชากรของหอยหลอด (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2539
60 ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกและการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
61 การประยุกต์โมเดลออบเซิร์ฟเวอร์ในการควบคุมการกลั่นแบบกะ ของสารสององค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2537
62 ระบบควบคุมการเผาไหม้ก๊าซในเตาเผาแบบดราฟท์ดาวน์ด้วยคอมพิวเตอร์