ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรพงษ์ สุทธิรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ส่าหรี บุญประสพ 8
2 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
3 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
4 ชัชวาล โชติมากร 5
5 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
6 นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ 4
7 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
8 เบญจมาภรณ์ พิมพา 3
9 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
10 ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย 3
11 ณิชาภา ทับจันทร์ 3
12 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 3
13 สันทัด วิเชียรโชติ 3
14 จักรี ทองเรือง 3
15 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
16 งบประมาณแผ่นดิน 2
17 สากล โพธิ์เพชร 2
18 จันธิรา แก้วศรีทอง 2
19 เถวียน วิทยา 1
20 พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์ 1
21 วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ 1
22 วรัญญู ศรีเดช 1
23 ฬุลิยา ธีรธัญศิริกุล 1
24 ธวัชชัย ทองธรรมชาติ 1
25 - 1
26 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
27 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 1
3 2558 1
4 2556 1
5 2555 1
6 2554 2
7 2553 2
8 2552 4
9 2551 1
10 2549 1
11 2548 2
12 2540 3
13 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมไข่เค็มทาขนมปังเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
2 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2559
3 การประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหารของชุมชน ชาวประมงรอบอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2558
4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2556
5 ผลของการมาริเนทด้วยเครื่องสะเต๊ะต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อหอยนางรม
ปี พ.ศ. 2555
6 การติดตาม การตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและคุณสมบัติของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. vulnificus ในหอยตะโกรมกรามขาว(Crassostrea belcheri)
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio parahaemolyticus และ V. valnificus ใน กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ด้วยเทคนิค MPN ร่วมกับ Multiplex PCR
8 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำปรุงรสผัดไทไชยาโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ด้วยวิธีMPN ร่วมกับเทคนิค PCR
10 การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassosted belcheri) ในน้ำแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
11 การสำรวจและจำแนกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทเซลลูโลสที่แยกได้จากดินในบริเวณเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการใช้ประโยชน์
12 ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มวิบริโอ
13 ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อ Staphlococcus aureus
14 การแยกและจำแนกแบคทีเรียย่อยโปรตีนในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2551
15 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยแครงสดและหอยแครงลวก
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่าง ๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
17 การควบคุมคุณภาพการผลิตหอยหวานของฟาร์มเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดแบบต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหมากแบบต่างๆ สำหรับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นมังคุดแช่เยือกแข็งโดยวิธีไอคิวเอฟ
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นมังคุดแช่เยือกแข็ง โดยวิธีไอคิวเอฟ
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นมังคุดแช่เยือกแข็ง โดยวิธีไอคิวเอฟ