ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลของใบกะเพราต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในหนูแรท
2 การทดสอบฤทธิ์ของกล้วยในการฟื้นฟูภาวะความจำบกพร่องและฤทธิ์ต้านความกังวลในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2554
3 การทดสอบฤทธิ์ของกล้วยในการฟื้นฟูภาวะความจำบกพร่องและฤทธิ์ต้านความกังวลในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
4 การทดสอบฤทธิ์ของกล้วยในการฟื้นฟูภาวะความจำบกพร่องและฤทธิ์ต้านความกังวลในหนูแรท
5 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ
6 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียว และกากชาเขียวและผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียว และกากชาเขียวและผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่
8 โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ
9 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
10 การศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ -การศึกษาผลของสารสกัดพรมมิต่อระดับของสารสื่อประสาทกลูตาเมทในสมองส่วน ฮิปโปแคมบัสของหนูแรท
11 ผลของสารสกัดชาเขียวและกากชาเขียว ต่อการเรียนรู้และความจำในหนูแรท ที่เหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
12 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียวและกากชาเขียว และผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่
13 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียว ต่อการเรียนรู้และความจำ
ปี พ.ศ. 2551
14 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ
15 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
ปี พ.ศ. 2550
16 การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ ต่อการทำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหลอดเลือด และระบบไต