ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 วิทยาการระบาดและประเมินความเสี่ยงของอันตรายจากปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพในเกษตรกร เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
3 วิทยาการระบาดและประเมินความเสี่ยงของอันตรายจากปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพในเกษตรกร เทศบาลตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข
5 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
6 การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) : ประเมินผลในวิชาสัมมนาสาธารณสุข
7 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2552
9 สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสในประชากรชาวนา จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
10 แรงจูงใจ ความรู้และการปฏิบัติงานทางระบาดวิทยา ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดอุดรธานี
11 คุณภาพระบบเฝ้าระวังวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2551
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษา ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2551
13 สำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีสในประชากรชาวนา จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย
14 การประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงมะลิ
15 การประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงมะลิ
16 คุณภาพข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยโรคพิษจากสารเคมี กำจัดศัตรูพืช จังหวัดอุดรธานี ปีพ.ศ.2549-2550
17 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กอายุต่ำกว่า 24 เดือนที่เกิดจากมารดาติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดศรีสะเกษ
18 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกวัณโรคเขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดชัยภูมิ
19 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว [SRRT] ในจังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2549
20 การประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงมะลิ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2553
22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ของประชาชนในชุมชนเมืองจันทบูลี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อดื้อยาหลายขนานของเชื้อ Acinetobacter baumannii ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
24 คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร
25 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการรักษาล้มเหลวด้วยยาต้านไวรัสในเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์
26 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทำสวนมะลิ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยเป็นวัณโรคในผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการขาดการขึ้นทะเบียนรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก จังหวัดอุดรธานี ปี 2552
29 การป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกวัณโรค อำเภอประโคนชัย อำเภอกระสัง และอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
31 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มารับการรักษา ณ คลินิกวัณโรค โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
32 คุณภาพระบบเฝ้าระวังวัณโรคปอดพบเชื้อรายใหม่ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2551
33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในอำเภอเขตชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
34 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดชัยภูมิ
35 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดการดื้อยาหลายขนานและผลการรักษาไม่สำเร็จในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย
36 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการรักษาวัณโรคไม่สำเร็จและอัตราการรอดชีพในผู้ป่วยติดเชื้อร่วมเอชไอวี และวัณโรค ในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย