ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรนภา บุญนำมา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
และรู้จักในชื่อของ
- พรนภร บุญนำมา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษา การสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
2 การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้แนวคิดการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาองค์กรโดยใช้แนวคิดการตลาดสีเขียว
4 การมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านฮ่องกอกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 การใช้ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการเพิ่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2553
6 การใช้ภูมิปัญญาเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชุดโครงการ)