ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรธิดา เทพประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาแหล่งพลังงานทดแทน และเรียนรู้เรื่องการผลิตถ่านอัดแท่งจากเชื้อเพลิงเขียว เพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน
2 การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำแบบบูรณาการ กรณีศึกษา การสร้างแบบจำลองฝายต้นน้ำร่วมกับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2554
4 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโรงไฟฟ้าชีวมวล
ปี พ.ศ. 2549
6 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบระบบบำบัดไอระเหยเบนซีนและโทลูอีน โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากเศษไม้จากสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร