ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ ไชยโส
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิกุล เอกวรางกูร 14
2 เรณุมาศ มาอุ่น 14
3 นาทรพี ผลใหญ่ 10
4 สุวรรณา ปรมาพจน์ 9
5 วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ 9
6 ทรงชัย อักษรคิด 9
7 นฤมล ยุตาคม 8
8 ชานนท์ จันทรา 6
9 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 6
10 สุดารัตน์ สารสว่าง 5
11 วรรณทิพา รอดแรงค้า 5
12 สิริพร ทิพย์คง 5
13 วารุณี ลัภนโชคดี 5
14 ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ 4
15 อรพรรณ บุตรกตัญญู 3
16 เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ 3
17 สมนา พูนพิพัฒน์ 2
18 โสภาพรรณ แสงศัพท์ 2
19 สุภรณ์ สภาพงศ์ 2
20 วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 2
21 ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 2
22 กิตติพร ปัญญาภิญโญผล 2
23 ทิพยวรรณ สุขีโมกข์ 2
24 ชีพสุมน รังสยาธร 2
25 สุนันท์ สังข์อ่อง 2
26 พร้อมพิไล บัวสุวรรณ 2
27 เอกรัตน์ ศรีตัญญู 2
28 บุญเรียง ขจรศิลป์ 2
29 ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร 2
30 กอบกุล สรรพกิจจำนง 2
31 พงษ์ชัย ศรีพันธ์ 1
32 ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร 1
33 สมภพ สุวรรณรัฐ 1
34 สมจิตร วัฒนคุลัง 1
35 สิทธิกร สุมาลี 1
36 พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ 1
37 ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 1
38 กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ 1
39 วิชาญ มะวิญธร 1
40 ดารณี อุทัยรัตนกิจ 1
41 เยาวดี รางชัยกุล 1
42 สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
43 พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ 1
44 นัฏฐิกา งามเพราะแต่ง 1
45 นวลนภา แจ่มสกุล 1
46 ดร.จิรวรรณ เกษสิงห์ 1
47 ศุภมาส ไทยถาวร 1
48 อุบลรัตน์ บุญภิรมย์ 1
49 ภาณุรัตน์ รัตยาภาส 1
50 ทัศนีย์ สหวัฒน์ 1
51 วันทนีย์ ไทยเที่ยง 1
52 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 1
53 รศ.ดร.สุพักต์ พิบูลย์ 1
54 รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล 1
55 ผศ.ดร.เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
56 ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 1
57 รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 1
58 สุนทรา โตบัว 1
59 วสันต์ ทองไทย 1
60 วรรณวิมล อมร 1
61 อรสุธี คงมา 1
62 หทัยรัตน์ รำไพ 1
63 หัตทยา คุณานนท์ศิริกุล 1
64 น.ส.กิติพร ปัญญาภิญโญผล 1
65 นายวิรัตน์ ธรรมาภรณ์ 1
66 อังคณา อ่อนบุญเอื้อ 1
67 นงลักษณ์ มโนวลัยเลา 1
68 ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ 1
69 จงกล แก่นเพิ่ม 1
70 ต้องตา สมใจเพ็ง 1
71 รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ 1
72 ชาญชัย ขันติศิริ 1
73 พัชรา วาณิชวศิน 1
74 ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ 1
75 กรกฎา นักคิ้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 4
3 2554 12
4 2553 6
5 2552 2
6 2551 3
7 2550 1
8 2548 2
9 2544 1
10 2540 1
11 2531 1
12 2522 1
13 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู
3 การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
4 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู
5 การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาก่อนและหลังนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
6 การวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาก่อนและหลังนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุรภาพ
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินและพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
8 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
10 การพัฒนาแบบวัดความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับนักเรียนนายสิบทหารบก
ปี พ.ศ. 2554
11 Tecaher Professional Development : Searching for New Paradigms, Agendas and Network
12 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูบรรณารักษ์)
13 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับกลาง)
14 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูปฐมวัยระดับสูง)
15 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
16 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
17 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
18 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา)
19 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา)
20 การประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนว)
21 การใช้การกระบวนการสะท้อนการคิดด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ
22 การพัฒนากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
23 การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2
24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อการส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียน
25 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
26 การสร้างแบบวัดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
27 การส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกสยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด
28 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
29 การพัฒนาอาจารย์พี่เล้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
30 การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2551
31 การพัฒนาชุดฝึกทางคณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
32 การปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรมไทยของนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
33 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
34 พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
ปี พ.ศ. 2548
35 การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
36 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
37 การประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 4 ปีแรก(พ.ศ.2539-2542)
ปี พ.ศ. 2540
38 การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2531
39 สาเหตุแห่งความล้มเหลวของหลักสูตร : มีคำตอบแล้วจริงหรือ?
ปี พ.ศ. 2522
40 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คำถามของครูวิทยาศาสตร์