ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 8
2 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 7
3 วัชรี พฤกษิกานนท์ 7
4 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 5
5 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 5
6 กาญจนา โชคถาวร 4
7 วรลักษณ์ หิมะกลัส 3
8 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 3
9 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
10 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
11 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
12 ไพรัช กาญจนการุณ 2
13 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
14 รสริน โอสถานันต์กุล 2
15 นิสิต พันธมิตร 2
16 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
17 คมสัน สุริยะ 2
18 ปฏิมา พักตร์ผ่อง 2
19 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
20 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
21 นัทธมน ธีระกุล 2
22 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
23 ปัทมา ฉิมพาลี 2
24 ธิดารัตน์ เปียงบุญยืน 1
25 ธีระภาพ ธรรมวงศ์ 1
26 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 1
27 ปิยภรณ์ เปล่งศรีวัฒนา 1
28 สินีนาฎ ธรรมณี 1
29 วงศ์ระวี ศรีสวัสดิ์ 1
30 เอกลักษณ์ ผาคำ 1
31 สุรชัย วชิระนันทกุล 1
32 ภรภัทร อยู่เย็น 1
33 แอน โครนีเวล 1
34 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
35 ขนิษฐา พันธุ์ทอง 1
36 สุรเชษฐ์ นุชัย 1
37 ศศิธร บุญเพิ่มพูล 1
38 ลดาวัลย์ คันธธาศิริ 1
39 พงศ์ภัคธนา วงศ์ไชยลึก 1
40 อัจจิมา เครือคำขาว 1
41 กาญจนา จี้รัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 6
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 3
11 2547 1
12 2543 1
13 2541 1
14 2529 2
15 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการใช้สินเชื่อบัตรกดเงินสดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2 ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2557
3 Performance evaluation of Chom Tong Credit Union Cooperative, Chom Tong District, Chiang Mai Province
4 Happiness at work of Electricity Generating Authority of Thailand Mae Moh’s employees, Lampang Province
5 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธนาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
8 การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
9 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่
10 การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
12 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนบ้านดงเจริญชัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
13 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข็มแข็งและยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2553
14 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
15 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2552
16 พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่
17 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
18 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
19 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่
20 โครงสร้างธุรกิจบริการส่งออกพระพุทธรูป ของบริษัทรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่
21 การรับบริการการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
22 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
23 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
24 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบ้านเอื้ออาทร ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
25 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
26 อุตสาหกรรมนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 อุตสาหกรรมนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
28 อุตสาหกรรมนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
29 อุตสาหกรรมนำเที่ยวในกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2547
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยบนดินของประชาชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
31 ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2541
32 ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2529
33 ลำไย : การตลาดและรายได้ของชาวสวนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
34 ลำไย : การตลาดและรายได้ของชาวสวนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ในเขตภาคเหนือ