ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 8
2 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 7
3 วัชรี พฤกษิกานนท์ 7
4 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 5
5 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 5
6 กาญจนา โชคถาวร 4
7 วรลักษณ์ หิมะกลัส 3
8 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 3
9 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
10 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
11 นัทธมน ธีระกุล 2
12 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
13 ปฏิมา พักตร์ผ่อง 2
14 คมสัน สุริยะ 2
15 รสริน โอสถานันต์กุล 2
16 ปัทมา ฉิมพาลี 2
17 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
18 นิสิต พันธมิตร 2
19 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
20 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
21 ไพรัช กาญจนการุณ 2
22 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
23 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
24 สินีนาฎ ธรรมณี 1
25 สุรชัย วชิระนันทกุล 1
26 สุรเชษฐ์ นุชัย 1
27 เอกลักษณ์ ผาคำ 1
28 ลดาวัลย์ คันธธาศิริ 1
29 ภรภัทร อยู่เย็น 1
30 ศศิธร บุญเพิ่มพูล 1
31 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
32 ขนิษฐา พันธุ์ทอง 1
33 ธีระภาพ ธรรมวงศ์ 1
34 พงศ์ภัคธนา วงศ์ไชยลึก 1
35 อัจจิมา เครือคำขาว 1
36 แอน โครนีเวล 1
37 กาญจนา จี้รัตน์ 1
38 วงศ์ระวี ศรีสวัสดิ์ 1
39 ธิดารัตน์ เปียงบุญยืน 1
40 ปิยภรณ์ เปล่งศรีวัฒนา 1
41 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2555 5
4 2554 3
5 2552 4
6 2551 1
7 2548 2
8 2547 1
9 2529 2
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการใช้สินเชื่อบัตรกดเงินสดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2 ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2557
3 Performance evaluation of Chom Tong Credit Union Cooperative, Chom Tong District, Chiang Mai Province
4 Happiness at work of Electricity Generating Authority of Thailand Mae Moh’s employees, Lampang Province
5 พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานธนาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการใช้บริการโรงแรมในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
8 การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
9 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่
10 การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
12 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนบ้านดงเจริญชัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
13 การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อความเข็มแข็งและยั่งยืน :
ปี พ.ศ. 2552
14 พฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่
15 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่
16 โครงสร้างธุรกิจบริการส่งออกพระพุทธรูป ของบริษัทรับจัดการขนส่งระหว่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่
17 การรับบริการการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
18 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบ้านเอื้ออาทร ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
19 อุตสาหกรรมนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
20 อุตสาหกรรมนำเที่ยวในกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2547
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยบนดินของประชาชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2529
22 ลำไย : การตลาดและรายได้ของชาวสวนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
23 ลำไย : การตลาดและรายได้ของชาวสวนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่ในเขตภาคเหนือ