ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประดิษฐ์ ครุวัณณา 10
2 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 8
3 จรูญ คำนวณตา 8
4 วิเชียร ยงมานิตชัย 8
5 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 6
6 บุญมา นิยมวิทย์ 5
7 เพลินใจ ตังคณะกุล 5
8 วารุณี วารัญญานนท์ 5
9 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 5
10 พรทิพย์ สุมนพันธุ์ 4
11 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 4
12 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 4
13 ลาวัณย์ ไกรเดช 4
14 งามจิตร โล่วิทูร 3
15 รัศมี ศุภศรี 2
16 บุญเทียม พันธุ์เพ็ง 2
17 วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ 2
18 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
19 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
20 พิศมัย ศรีชาเยช 2
21 ไปรมา ภัทรกุลพงษ์ 2
22 พรศักดิ์ มนัสศิริเพ็ญ 2
23 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
24 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 2
25 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
26 ชุมสาย สีลวานิช 2
27 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
28 สมบูรณ์ ผู้พัฒน์ 2
29 อรพิน ชัยประสพ 2
30 วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 2
3 2549 1
4 2548 1
5 2541 1
6 2540 2
7 2539 2
8 2533 7
9 2532 2
10 2531 1
11 2524 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร Escherichia coli 0157:H7
8 ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการ เจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
ปี พ.ศ. 2539
9 ผลของเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งการ เจริญของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
10 การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
ปี พ.ศ. 2533
11 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
12 ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
13 การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
14 การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
15 ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
16 การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
17 การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
ปี พ.ศ. 2532
18 การทดลองผลิตอาหารเช้าสำเร็จรูปจากแป้งข้าวกล้อง ผลไม้
19 การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2531
20 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2524
21 ขบวนการที่เหมาะสมในการย่อยแป้งมันสำปะหลังเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าโรงงานแอลกอฮอล์
23 ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อย และกากน้ำตาล
24 การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
25 การศึกษาปัญหาที่เกิดจากการหมักกากน้ำตาลเก่าของโรงงานแอลกอฮอล์
26 การแยกและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อหมักแอลกอฮอล์ จากน้ำทิ้งที่นำมาทำให้เข้มข้น
27 การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร