ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ อุดมสิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรในจังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2552
2 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้ของเกษตรกร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2551
3 การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 ความพึงพอใจต่อการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 ของเกษตรกรผู้ทำนา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
5 ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีในเขตภาคกลาง
6 การใช้ปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกร อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
7 การใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน ในนาข้าวของเกษตรกร จังหวัดลพบุรี
8 การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
9 การปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติปุ๋ย
10 การผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
11 สมรรถนะที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
12 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งและความต้องการการส่งเสริมของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี