ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ ศรีแดง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนาลี ชีวกิดาการ 18
2 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 13
3 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 9
4 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 8
5 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 6
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
7 วิรัช ทวีปรีดา 4
8 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 4
9 งบประมาณแผ่นดิน 3
10 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ 2
11 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
12 Phikul Wanichaphichat 2
13 Walailak University. Faculty of Science 2
14 โชโกะ โอชิกาว่า 2
15 ฉัตรไชย รัตนไชย 2
16 อภิรดี แซ่ลิ่ม 2
17 สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ 2
18 จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 2
19 พิกุล วณิชาภิชาติ 2
20 กาฐลิตา เทพกูล 1
21 ถาสุภาวดี เอียดทองใส 1
22 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
23 ปานใจ จันทเลศ 1
24 กราสมิค, อาเลน 1
25 ถาอามีนะ บิลตะสอบ 1
26 พรเพ็ญ สุวรรณเดชา 1
27 ฮาลาล 1
28 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
29 พายัพ มาศนิยม 1
30 สุนทร วงษ์ศิริ 1
31 เกศรา อินทวงศ์ 1
32 สน วัฒนสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 3
8 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินวัฏจักรชีวิตของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
2 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
3 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธิ์เข้มข้น จากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
ปี พ.ศ. 2552
6 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
7 การตกตะกอนทางเคมีเพื่อกำจัดซัลเฟตจากน้ำเสียของการผลิตยางสกิม
ปี พ.ศ. 2551
8 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
9 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
10 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดิน และน้ำเสียเพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ปี พ.ศ. 2550
11 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2549
12 ระบบเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น :การประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้และน้ำเสียด้วยการกรองแบบปิดตาย
13 การกำจัดอินทรีย์สารและไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำโดยระบบถึงปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งโดยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเมมเบรน
15 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์ เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดินและน้ำเสียเพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
16 การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน