ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ ศรีแดง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนาลี ชีวกิดาการ 18
2 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 13
3 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 9
4 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 8
5 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 6
6 วิรัช ทวีปรีดา 4
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
8 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 4
9 งบประมาณแผ่นดิน 3
10 จุไรวัลย์ รัตนพิสิฐ 2
11 สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ 2
12 ฉัตรไชย รัตนไชย 2
13 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
14 กาฐลิตา เทพกูล 1
15 ถาสุภาวดี เอียดทองใส 1
16 ปานใจ จันทเลศ 1
17 ถาอามีนะ บิลตะสอบ 1
18 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 1
19 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
20 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
21 สน วัฒนสิน 1
22 กราสมิค, อาเลน 1
23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
24 Walailak University. Faculty of Science 1
25 โชโกะ โอชิกาว่า 1
26 Phikul Wanichaphichat 1
27 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
28 ฮาลาล 1
29 สุนทร วงษ์ศิริ 1
30 พรเพ็ญ สุวรรณเดชา 1
31 พายัพ มาศนิยม 1
32 เกศรา อินทวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 4
3 2552 9
4 2551 3
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 3
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินวัฏจักรชีวิตของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
2 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
3 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
4 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
5 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
6 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธิ์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
7 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธิ์เข้มข้น จากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
8 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
ปี พ.ศ. 2552
9 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางสกิมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
10 การตกตะกอนทางเคมีเพื่อกำจัดซัลเฟตจากน้ำเสียของการผลิตยางสกิม
11 การศึกษาเบื้องต้นของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนำกลับเนื้อยางในหางน้ำยาง : การปรับสภาพหางน้ำร่วมกับกระบวนการไมโครฟิวเตรชั่น
12 การทำน้ำยางสดให้เข้มข้นด้วยกระบวนไมโครและอัลตราฟิลเตรชั่น
13 ผลขององค์ประกอบน้ำเสียจากผลิตยางสกิมต่อสมรรถนะและประสิทธิภาพการบำบัดแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
14 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
15 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
16 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์ เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดินและน้ำเสีย เพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
17 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2551
18 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
19 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
20 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดิน และน้ำเสียเพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ปี พ.ศ. 2550
21 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
22 ประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดตามตรวจสอบแบบออนไลน์ในโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
23 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
24 การประยุกต์ใช้หลักการการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ร่วมกับเทคโนโลยีสะอาดเพื่อป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมชุมชนประเภทปลาหมึกตากแห้ง
ปี พ.ศ. 2549
25 ระบบเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตราฟิลเตรชั่น :การประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้และน้ำเสียด้วยการกรองแบบปิดตาย
26 การกำจัดอินทรีย์สารและไนโตรเจนจากน้ำเสียอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำโดยระบบถึงปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2548
27 การศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งโดยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเมมเบรน
28 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์ เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดินและน้ำเสียเพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
29 การจัดการระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนสารหนูด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์ เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดินและน้ำเสีย เพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
31 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธิ์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน