ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ วงศ์แก้ว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบสารฆ่าราแคพแทนที่เป็นพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
2 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
4 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบสารฆ่าราแคพแทนที่เป็นพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
7 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบสารฆ่าราแคพแทนที่เป็นพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
8 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอเซนซิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
10 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา III
12 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
13 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
14 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
15 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2554
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา II
17 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
18 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
19 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
20 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา :
ปี พ.ศ. 2552
21 การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา
22 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
23 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
24 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
25 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัย ประจำปี 2552
ปี พ.ศ. 2551
26 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ II
27 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ III
28 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
29 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
30 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
31 ผลของไคโตซานในการควบคุมเชื้อ Erwinia carotorora pv. carotovora และ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุสำคัญของการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวและในการกระตุ้นระบบการป้องกันตัวของพืช
32 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคติน ในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดิน เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2550
ปี พ.ศ. 2550
33 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2549
34 ประสิทธิผลของสารชีวภาพไคตินในการเพิ่มพูนคุณภาพดินและจุลินทรีย์ดินเพื่อยับยั้งการเกิดโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ
35 การศึกษาประสิทธิผลของสารชีวภาพไคติน-ไคโตซานต่อประชากรเชื้อจุลินทรีย์ในดินและการควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
36 การศึกษาประสิทธิผลของสารชีวภาพไคติน-ไคโตซานต่อประชากรเชื้อจุลินทรีย์ในดินและการควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2548
37 การศึกษาประสิทธิผลของสารชีวภาพไคติน-ไคโตซานต่อประชากรเชื้อจุลินทรีย์ในดินและการควบคุมเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวของมะเขือเทศ
38 การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคสำคัญทางเศรษฐกิจของพืช
ปี พ.ศ. 2547
39 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
40 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2544
41 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
42 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
43 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2543
44 การจัดการโรคใบขาวของอ้อย ระยะที่ 2
45 การศึกษาศักยภาพของสารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคใบจุดของมะเขือเทศ
ปี พ.ศ. 2529
46 การศึกษาความต้านทานต่อโรคใบด่างของต้นยาสูบ ซึ่งได้ จากการเลี้ยงโปรโตพลาสต์ของใบยาสูบ ที่เป็นโรคใบ ด่างนั้น