ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรทิพย์ คำพอ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรทิพย์ คำพอ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชาติ ทองอันตัง 4
2 พีระศักดิ์ ศรีฤาชา 4
3 รติ บุญมาก 4
4 เบญจา มุกตพันธุ์ 4
5 จุฬาภรณ์ โสตะ 4
6 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 4
7 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 3
8 อรุณ จิรวัฒน์กุล 3
9 ศิริพร จิรวัฒน์กุล 3
10 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
11 บัญชร แก้วส่อง 2
12 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง 2
13 ปราโมทย์ ครองยุทธ 2
14 สุเทพ ศิลปานันทกุล 2
15 จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์ 2
16 อมรรัตน์ ภูกาบขาว 2
17 เบญญา พนมรัตนรักษ์ 2
18 เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ 2
19 วงศา เลาหศิริวงศ์ 2
20 กิ่งแก้ว เกษโกวิท 2
21 ชัยยง ขามรัตน์ 2
22 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 2
23 กาญจนา สกุลสุกใส 2
24 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 2
25 จิริสุดา บัวผัน 1
26 กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์ 1
27 พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ 1
28 บุญศรี ปราบณศักดิ์ 1
29 Aroon Chirawatkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2551 2
4 2528 1
5 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่มีอาการปวดหลัง:
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฎิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเขตสาธารณสุขที่ 12
ปี พ.ศ. 2553
3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาคี หมู่ที่11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4 การดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนักศึกษา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาศักยภาพสตรีวัยเจริญพันธ์ ในการป้องกันโรคเอดส์ โดยเทคนิค A-I-C : กรณีศึกษา ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
6 แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2528
7 ความแตกต่างระหว่างจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่และจำนวนบุตรที่ต้องการ : ศึกษากรณีของสตรีในเขตชนบทและเขตเมืองของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การปฏิบัติงานบริการอนามัยโรงเรียนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส : อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินผลงานสาธารณสุขของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา
11 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย:ชุมชนบ้านท่า หมู่ที่ 8 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก: บ้านลิ้นฟ้า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
13 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนประถมศึกษาในการป้องกันโรคฟันผุ : โรงเรียนบ้านกุดกว้างหนองดินกี่หนองกุงประชาสรรค์ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
14 การพัฒนาศักยภาพในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกผัก : บ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
15 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์:โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
16 การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ : หมู่ 13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
17 การพัฒนาศักยภาพการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครอง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
18 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน:เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
19 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น : ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
20 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุบ้ายพวยเด้ง หมู่ 3 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
21 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยบ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
22 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร : ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
23 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย:ชุมชนโนนหนองวัด 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
24 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมวัณโรคโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : ชุมชนเทศบาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
25 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ที่มีอาการปวดหลัง: บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชนเตสาะรณสุขที่ 12
27 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค : บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 5 ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
28 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บ้านวังศักดา ตำบลหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
29 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ : บ้านคอนฉิมพัฒนา ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
30 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านชัยเจริญ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
31 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ของสตีที่สมรสแล้ว : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
32 การดำเนินงานป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิคกระบวนการ AIC : บ้านเหล่านาดี หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
34 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในากรพัฒนาตลาดสด เทศบาลตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัอชัยภูมิ
35 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
36 ผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านหนองบัว ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
37 ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี