ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรณรงค์ โชติวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 5
2 หัสสนี นุชประยูร 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
4 บดี ธนะมั่น 3
5 ไพรัช ดีสุดจิต 3
6 เติมศรี ชำนิจารกิจ 3
7 องอาจ วิพุธศิริ 2
8 บุษบา มาตระกูล 2
9 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 2
10 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2
11 ประเสริฐศรี ลิมกุล 2
12 สุวณีย์ รักธรรม 2
13 สิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์ 2
14 กิติ จินดาวิจักษณ์ 2
15 บรรเทอง รัชตะปิติ 2
16 พจนารถ กาญจนมงคลศิริ 2
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
18 สวรรยา จันทูตานนท์ 1
19 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
20 พิมใจ ศาทสิทธิ์ 1
21 บุณฑริกา ทองสุข 1
22 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
23 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
24 แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์ 1
25 จุฬาพร กระเทศ 1
26 ดำรง เหรียญประยูร 1
27 สุพินดา โชติกีรติเวช 1
28 วณี ปิ่นประทีป 1
29 พงษ์สุดา วงศ์ระวีกุล 1
30 รัตติยา ปรัชญพฤทธิ์ 1
31 กนิษฐา เลาหัตถพงษ์ภูริ 1
32 ประวัติ บุญโกมุด 1
33 วัชรี แก้วนอกเขา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2546 1
4 2545 1
5 2544 1
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 1
9 2539 1
10 2537 1
11 2536 1
12 2535 2
13 2534 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 คุณภาพของระบบรายงานสาเหตุการตายของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปี พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
2 ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร เขตกรุงเทพมหานคร
3 ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
4 ลักษณะและปัจจัยพื้นฐานของผู้รับบริการที่มาโรงพยาบาลสระบุรีโดยตรงโดยไม่ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรีภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
5 ต้นทุนการให้บริการทั่วไปของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสระบุรี ปีงบประมาณ 2545
ปี พ.ศ. 2544
6 สถานการณ์ระบาดวิทยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิส ในจังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2543
7 สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งบแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543
ปี พ.ศ. 2542
8 การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง
ปี พ.ศ. 2540
9 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2539
10 ปัจจัยทางคลินิกและสังคมของมารดาที่คลอดโดยการผ่าท้องทำคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2537
11 ความพอใจของผู้สูงอายุ ต่อการให้บริการตรวจรักษาโรคแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2536
12 พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ของโครงการประกันสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2535
13 ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534
14 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะขาดอาหารโปรตีน-พลังงานและความชุกของโรคพยาธิลำไส้ในเด็กอายุ 1-5 ปี อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2534
15 ความรู้ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ต่องานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า