ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชุลี อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 6
3 ธิดารัตน์ บุญนุช 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 4
5 ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง 3
6 สุชาติ ตันธนะเดชา 3
7 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 3
8 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
9 วราภรณ์ บวรศิริ 2
10 สุรัสวดี มุสิกบุตร 2
11 ไชยยศ เหมะรัชตะ 2
12 ปราณี คูสกุล 1
13 สุนีย์ ช่างเจริญ 1
14 ศรินทิพย์ วีโรทัย 1
15 สุพิตรา เศลวัตนะกุล 1
16 ศรีลักษณ์ สง่าเมือง 1
17 ภัทรา ธนะพานิช 1
18 พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 1
19 อัจฉรา ถนัดหัตถกรรม 1
20 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 1
21 กาญจนา เกียรติกานนท์ 1
22 นกุล โสตถิพันธุ์ 1
23 ทัศนา เมฆเวียน 1
24 สุนีย์ จุไรสินธุ์ 1
25 รสสุคนธ์ พหลเทพ 1
26 พจนีย์ ทรัพย์สมาน 1
27 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
28 ลาวัณย์ รัตนเสวี 1
29 จรัสศรี รัมมะวาส 1
30 สะอาด โสมะบุตร 1
31 สุชาดา มัศโอดี 1
32 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 มยุรี นภาพรรณสกุล 1
34 ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 1
35 อารี สุจิมนัสกุล 1
36 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
37 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
38 อรุณ วิวัฒนปฐพี 1
39 ศิริพันธุ์ บำรุงทรัพย์ 1
40 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
41 นพวงศ์ ณ อุธยา 1
42 บุณยศักดิ์ แววภักดี 1
43 พรพนา อรรจนโรจน์ 1
44 สุดารัตน์ ชาญเลขา 1
45 ยงค์วิมล เลณบุรี 1
46 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
47 สุบิน แก้วยัง 1
48 ทรงพล โสภณ 1
49 พรรณนิภา ธรรมวิรัช 1
50 มาลินี อยู่โพธิ์ 1
51 พัฒน์ น้อยแสงศรี 1
52 ณัฐพัชร จันทรสูตร 1
53 จิรณี ตันติรัตนวงศ์ 1
54 ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 1
55 สุจริต บัวพิมพ์ 1
56 สงบ คงคา 1
57 รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ 1
58 นันทา วิทวุฒิศักดิ์ 1
59 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
60 ศรีมณา เกษสาคร 1
61 สุพิน นายอง 1
62 วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ 1
63 อัจฉรา ปัทมะวิภาค 1
64 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
65 นัฐพล สถาปนพงษ์ 1
66 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
67 ฉายา จิตติพันธ์ 1
68 เบญจมาศ จงรักษ์ 1
69 อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499- 1
70 อารง สุทธาศาสน์ 1
71 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
72 ศศิธร โสภณ, 2499- 1
73 ดรุณี ชูประยูร, 2504- 1
74 วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
75 หรรษา สุขกาล 1
76 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 1
77 สมร แต่งบุญงาม 1
78 ศิริพร ตันติพูลวินัย 1
79 แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 1
80 ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, 2501- 1
81 ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2496- 1
82 บุญส่ง หาญพานิช, 2496- 1
83 กมล สุดประเสริฐ 1
84 สุเมธ ตันติเวชกุล 1
85 ประจักษ์ สายแสง 1
86 ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493- 1
87 สุวิมล ธนะผลเลิศ 1
88 นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 4
9 2546 6
10 2545 3
11 2543 2
12 2542 1
13 2539 3
14 2538 2
15 2537 5
16 2534 1
17 2533 1
18 2532 2
19 2530 4
20 2529 3
21 2528 6
22 2527 5
23 2526 4
24 2525 1
25 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำพหุวัฒนธรรมของหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีความพิการทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
3 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารีต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
5 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
6 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษา
7 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรม
ปี พ.ศ. 2549
8 การสืบสอบสไตล์การเป็นผู้นำและสไตล์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษา
9 วิวัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ในสมัยรัตนโกสินทร์
10 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์
11 การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
13 วิวัฒนาการของหลักการอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์
14 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
15 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16 การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
17 การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ
18 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
19 ปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
20 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏ
21 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
22 รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2545
23 การวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏในทศวรรษหน้า (2544-2553)
24 การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัย
25 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2543
26 การศึกษาแบบความสัมพันธ์ของอำนาจ ความเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองประสานประโยชน์กับการจัดสรรเทศะ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
27 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการทำงานระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
28 การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2539
29 การพัฒนาพรีเรควิซิทโมเดลวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี โดยใช้แผนที่มโนทัศน์
30 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
31 การวิเคราะห์งานพัฒนานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามรูปแบบของ เอ ซี พี เอ
ปี พ.ศ. 2538
32 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษา กับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล
33 การศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยวิธีการสืบค้นเชิงธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
34 การศึกษากระบวนการบริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
35 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
36 กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์
37 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของรัฐตามทฤษฎี ของวินสตันและคณะ
38 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
ปี พ.ศ. 2534
39 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยเทคนิคในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
40 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของโรงพยาบาลเพื่อการสอน สำหรับการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
41 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร
42 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
43 การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค
44 การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถาบันอุดมศึกษา
45 ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
46 ลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2529
47 อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามที่มีต่อนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษา
48 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
49 การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2528
50 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนนายร้อย 3 เหล่าทัพ เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
51 ลักษณะของนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2526
52 การศึกษาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
53 การสำรวจแนวบทบาทนิสิตนักศึกษาตามการรับรู้ของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยระบบจำกัดรับ
54 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล
55 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2527
56 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ ในทัศนะของนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต
57 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนทหารตำรวจ
58 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
59 เกณฑ์ประเมินสถาบันอุดมศึกษาไทย
60 การประเมินหลักสูตรวิชาเอกดนตรีศึกษาในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2526
61 ความคาดหวังของผู้สอนและผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล
62 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อการให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
63 ภูมิศาสตร์อำนาจในการบริหารงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
64 โครงการเสนอเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2525
65 การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์