ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชุลี อาชวอำรุง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 6
3 ธิดารัตน์ บุญนุช 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 4
5 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 3
6 ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง 3
7 สุชาติ ตันธนะเดชา 3
8 สุรัสวดี มุสิกบุตร 2
9 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 2
10 ไชยยศ เหมะรัชตะ 2
11 วราภรณ์ บวรศิริ 2
12 อัจฉรา ปัทมะวิภาค 1
13 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
14 วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ 1
15 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
16 สุพิน นายอง 1
17 เบญจมาศ จงรักษ์ 1
18 นัฐพล สถาปนพงษ์ 1
19 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
20 อรุณ วิวัฒนปฐพี 1
21 มยุรี นภาพรรณสกุล 1
22 ศิริพันธุ์ บำรุงทรัพย์ 1
23 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
24 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
25 ฉายา จิตติพันธ์ 1
26 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 1
28 สุชาดา มัศโอดี 1
29 อารี สุจิมนัสกุล 1
30 พัฒน์ น้อยแสงศรี 1
31 กมล สุดประเสริฐ 1
32 อารง สุทธาศาสน์ 1
33 อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, 2499- 1
34 บุญส่ง หาญพานิช, 2496- 1
35 ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ, 2496- 1
36 สุวิมล ธนะผลเลิศ 1
37 ประจักษ์ สายแสง 1
38 สุเมธ ตันติเวชกุล 1
39 สงบ คงคา 1
40 รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ 1
41 จิรณี ตันติรัตนวงศ์ 1
42 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 1
43 ศรีมณา เกษสาคร 1
44 ณัฐพัชร จันทรสูตร 1
45 สุบิน แก้วยัง 1
46 นันทา วิทวุฒิศักดิ์ 1
47 สุจริต บัวพิมพ์ 1
48 ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 1
49 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 1
50 พรรณนิภา ธรรมวิรัช 1
51 นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล 1
52 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 1
53 สมร แต่งบุญงาม 1
54 ยงค์วิมล เลณบุรี 1
55 สุนีย์ จุไรสินธุ์ 1
56 กาญจนา เกียรติกานนท์ 1
57 นกุล โสตถิพันธุ์ 1
58 ทัศนา เมฆเวียน 1
59 ศิริพร ตันติพูลวินัย 1
60 หรรษา สุขกาล 1
61 แม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ บางช้าง) 1
62 ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, 2501- 1
63 ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493- 1
64 ดรุณี ชูประยูร, 2504- 1
65 ศศิธร โสภณ, 2499- 1
66 วรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา 1
67 มาลินี อยู่โพธิ์ 1
68 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
69 พจนีย์ ทรัพย์สมาน 1
70 ลาวัณย์ รัตนเสวี 1
71 รสสุคนธ์ พหลเทพ 1
72 ภัทรา ธนะพานิช 1
73 พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 1
74 พรพนา อรรจนโรจน์ 1
75 บุณยศักดิ์ แววภักดี 1
76 สะอาด โสมะบุตร 1
77 สุดารัตน์ ชาญเลขา 1
78 นพวงศ์ ณ อุธยา 1
79 อัจฉรา ถนัดหัตถกรรม 1
80 ศรีลักษณ์ สง่าเมือง 1
81 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 1
82 จรัสศรี รัมมะวาส 1
83 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
84 สุนีย์ ช่างเจริญ 1
85 สุพิตรา เศลวัตนะกุล 1
86 ศรินทิพย์ วีโรทัย 1
87 ปราณี คูสกุล 1
88 ทรงพล โสภณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 3
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 5
9 2546 6
10 2545 4
11 2543 3
12 2542 2
13 2541 1
14 2540 1
15 2539 4
16 2538 2
17 2537 5
18 2534 1
19 2533 1
20 2532 2
21 2530 4
22 2529 3
23 2528 6
24 2527 5
25 2526 4
26 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำพหุวัฒนธรรมของหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีความพิการทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
3 วิวัฒนาการบทบาทมิชชันนารีต่อการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย
5 การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะปราชญ์ภูมิปัญญาไทยในฐานะผู้สอนระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
6 อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย : รายงานผลการวิจัย
7 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษา
8 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรม
ปี พ.ศ. 2549
9 การสืบสอบสไตล์การเป็นผู้นำและสไตล์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษา
10 วิวัฒนาการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ในสมัยรัตนโกสินทร์
11 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12 การนำเสนอร่างกฎหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
13 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
14 วิวัฒนาการของหลักการอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์
15 การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
16 การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
17 การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา
18 การวิเคราะห์การคิดเชิงเหตุผล เพื่อพิจารณาตัดสินของคนไทย
ปี พ.ศ. 2546
19 การนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาค่านิยมสำหรับนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษาจำกัดรับสมบูรณ์แบบ
20 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
21 ปรัชญาการอุดมศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
22 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏ
23 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ
24 รูปแบบการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2545
25 การวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏในทศวรรษหน้า (2544-2553)
26 การพัฒนากฎบัตรสิทธิและหน้าที่นิสิตนักศึกษาไทย พร้อมด้วยกระบวนการพิจารณาทางนิตินัย
27 การวิเคราะห์การคิดเชิงเหตุผล เพื่อพิจารณาตัดสินของคนไทย
28 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2543
29 การศึกษาแบบความสัมพันธ์ของอำนาจ ความเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองประสานประโยชน์กับการจัดสรรเทศะ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
30 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการทำงานระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
31 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2542
32 รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
33 การพัฒนาระบบการรับรองปริญญาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของไทย
ปี พ.ศ. 2541
34 กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก
ปี พ.ศ. 2540
35 รายงานกระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก
ปี พ.ศ. 2539
36 การพัฒนาพรีเรควิซิทโมเดลวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี โดยใช้แผนที่มโนทัศน์
37 รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
38 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
39 การวิเคราะห์งานพัฒนานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามรูปแบบของ เอ ซี พี เอ
ปี พ.ศ. 2538
40 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษา กับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล
41 การศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยวิธีการสืบค้นเชิงธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
42 การศึกษากระบวนการบริหารงานทะเบียนนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
43 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
44 กลวิธีวิจัยอนาคต : กระบวนการอนาคตปริทัศน์
45 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยของรัฐตามทฤษฎี ของวินสตันและคณะ
46 การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามทฤษฎีของวินสตันและคณะ
ปี พ.ศ. 2534
47 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยเทคนิคในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
48 การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันของโรงพยาบาลเพื่อการสอน สำหรับการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของรัฐและเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
49 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกรุงเทพมหานคร
50 ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2530
51 การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในมหาวิทยาลัย ของรัฐในส่วนภูมิภาค
52 การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถาบันอุดมศึกษา
53 ลักษณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
54 ลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงพยาบาลสำหรับฝึกปฏิบัติการพยาบาล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2529
55 อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามที่มีต่อนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ในสถาบันอุดมศึกษา
56 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
57 การศึกษาปฏิกิริยานักศึกษาต่อสถาบันในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2528
58 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนนายร้อย 3 เหล่าทัพ เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
59 ลักษณะของนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2526
60 การศึกษาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
61 การสำรวจแนวบทบาทนิสิตนักศึกษาตามการรับรู้ของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยระบบจำกัดรับ
62 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล
63 การสำรวจแนวบทบาทนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2527
64 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ ในทัศนะของนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต
65 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักเรียนทหารตำรวจ
66 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐานของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
67 เกณฑ์ประเมินสถาบันอุดมศึกษาไทย
68 การประเมินหลักสูตรวิชาเอกดนตรีศึกษาในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2526
69 ความคาดหวังของผู้สอนและผู้ใช้เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาล
70 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อการให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
71 ภูมิศาสตร์อำนาจในการบริหารงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
72 โครงการเสนอเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2525
73 การติดตามผลมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์