ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 17
2 อานนท์ วรยิ่งยง 7
3 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 7
4 Pornchai Sithisarankul 6
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 สรันยา เฮงพระพรหม 6
7 สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 4
8 ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 4
9 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 3
10 วิไลลักษณ์ หมดมลทิน 3
11 Lopburi Provincial Public Health Office 2
12 Wilailuck Modmoltin 2
13 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
14 สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 2
15 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 2
16 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
17 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
18 ทศพร วิมลเก็จ 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ 2
20 ปนัดดา ซิลวา 2
21 นวพรรณ ผลบุญ 2
22 สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ 2
23 พิณนภา โรจนจิราภา 2
24 วรรณา จงจิตรไพศาล, 2508- 1
25 Areeya Jirathananuwat 1
26 ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล 1
27 นิรัชรา ลิลละฮ์กุล 1
28 จามรี สอนบุตร 1
29 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
30 จิริสุดา ธานีรัตน์, 2513- 1
31 Srivipa Leangpunsakul 1
32 อดุลย์ บัณฑกุล 1
33 Krit Pongpirul 1
34 O. Viputsiri 1
35 Chulalongkorn University 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
37 สวรรยา จันทูตานนท์ 1
38 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
39 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 1
40 ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน์, 2504- 1
41 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
42 ปติมา หิริสัจจะ, 2506- 1
43 Jaruayporn Srisasalux 1
44 พิสิษฐ์ เลิศเชาวพัฒน์ 1
45 ดารารัตน์ เตชะกมลสุข 1
46 อารยา เจียมวรกุล 1
47 สุทัศน์ ชายทุ่ย 1
48 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
49 สุเทพ รักเมือง 1
50 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1
51 นันท์นภัส ประสานทอง 1
52 ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ 1
53 บุณฑริกา อินทสิงห์ 1
54 วิทยา พิเชฐวีรชัย 1
55 สกล ลิจุติภูมิ 1
56 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 1
57 รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล 1
58 บดี ธนะมั่น 1
59 เอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์ 1
60 อุดมพร นันทิสันติผล 1
61 ศิวลี สุริยาปี 1
62 สราวุธ สุธรรมมาสา 1
63 รชนีกร วีระเจริญ 1
64 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
65 วิศรุต ศรีสินทร 1
66 วัลภา ศรีสุภาพ 1
67 ธีรยุทธ ปานพรหม 1
68 เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 1
69 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 1
70 สิริชัย ชัยสุธรรมพร 1
71 ธีระชัย กุศลสุข 1
72 กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ 1
73 โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย 1
74 เกศินี บูชาชาติ 1
75 สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย 1
76 ธีรพล เจนวิทยา 1
77 หรรษา รักษาคม 1
78 อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ 1
79 อุดมลักษณ์ ใบไกร 1
80 วรวิทย์ ทัตตากร 1
81 ณัฐญา มาประดิษฐ์ 1
82 ประภาพร สุวรัตน์ชัย 1
83 มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ 1
84 ชัญญา เจียมใจ 1
85 รณรงค์ โชติวรรณ 1
86 จรัส โชคสุวรรณกิจ 1
87 สมชัย บวรกิตติ 1
88 วิภาสิริ สายพิรุณทอง 1
89 ประณีต สัจจเจริญพงษ์ 1
90 ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ 1
91 Somchai Bovornkitti 1
92 Sarunya Hengpraprom 1
93 องอาจ วิพุธศิริ 1
94 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล 1
97 จิตรา ทองสุข 1
98 อริยา จินดามพร 1
99 เกศ สัตยพงศ์ 1
100 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล 1
101 วชร โอนพรัตน์วิบูล 1
102 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
103 พิชญา พรรคทองสุข 1
104 ดวงตา เทียนกล่ำ 1
105 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
106 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 2
3 2556 2
4 2553 3
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 6
8 2549 2
9 2548 3
10 2547 10
11 2546 2
12 2545 11
13 2544 5
14 2543 3
15 2542 2
16 2541 1
17 2540 1
18 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบในการประเมินผลลัพธ์การบำบัดเด็กสมาธิสั้น ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
2 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มพนักงานเจียระไนเพชร กรุงเทพมหานคร
3 ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตนเองเพื่อลดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพเอกซเรย์ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและเล็ก
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5 การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
6 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี
7 การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
ปี พ.ศ. 2556
8 การรับรู้และความคาดหวังด้านการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรสนับสนุนด้านคลินิก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
10 การทบทวนข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจากข้อมูลกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทย
11 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในอาชีพหมอนวดแผนไทย
12 การทบทวนข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จากข้อมูลกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
14 อาชีวอนามัย-ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ
15 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่
18 ความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากรและเชื้อราในอากาศ ในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ
ปี พ.ศ. 2550
19 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนกลาง
21 ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
22 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
23 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
24 สัดส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยในโรงพยาบาลและการใช้บริการทางการแพทย์ของบุคลาการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
25 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่างในผู้ผลิตสินค้าประเภทไม้ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
26 ผลของการดูแลในห้องฉุกเฉิน ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรภายใน 48 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุจราจร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
27 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
28 การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสถานประกอบการในประเทศไทย
29 การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2547
30 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปทุมธานี
31 การดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลภาครัฐ ในประเทศไทย พ.ศ. 2547
32 การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคขี้แมว โดยวิธี Sabin-Feldman Dye Test กับวิธี Indirect FluorescentAntibody Test ในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ณ สถาบันบำราศนราดูร
33 การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
34 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของแพทย์ไทย
35 การสำรวจภาวะสุขภาพ
36 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงของแพทย์ที่เสียชีวิต
37 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย
38 การศึกษาหาแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ 5 ประเภท ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
39 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
40 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ ในเขต 11
41 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
42 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
43 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเทศไทย ปี 2545
44 ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
45 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543
46 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่องานสุขภาพจิตชุมชนใน 4 จังหวัด
47 สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย พ.ศ. 2535 ถึง 2544
48 ความคิดเห็นของนายจ้างและเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ต่อตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
49 การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
50 ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช
51 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียง ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
52 สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย ปีพ.ศ.2535 ถึง 2544
ปี พ.ศ. 2544
53 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน ต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตสาธารณสุข 3
54 ความชุกและปัจจัยของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
55 โครงการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
56 การบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3
57 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
58 สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งบแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543
59 ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542
60 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด/ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2542
61 การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัย
62 ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และฝ่ายบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
63 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2540
64 การเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในภาคกลางของประเทศไทย