ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 16
2 อานนท์ วรยิ่งยง 7
3 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 7
4 สรันยา เฮงพระพรหม 6
5 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 6
6 Pornchai Sithisarankul 5
7 ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 4
8 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 3
9 พิณนภา โรจนจิราภา 2
10 วิไลลักษณ์ หมดมลทิน 2
11 ปนัดดา ซิลวา 2
12 สุทธิพัฒน์ วงศ์วิทย์วิโชติ 2
13 ทศพร วิมลเก็จ 2
14 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 2
15 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
16 สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 2
17 นวพรรณ ผลบุญ 2
18 ประภาพร สุวรัตน์ชัย 1
19 มณฑา คล้ายศรีโพธิ์ 1
20 ชัญญา เจียมใจ 1
21 ธีรพล เจนวิทยา 1
22 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 1
23 ธีรยุทธ ปานพรหม 1
24 เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 1
25 ณัฐญา มาประดิษฐ์ 1
26 สกาวรัตน์ เหมือนละม้าย 1
27 ดารารัตน์ เตชะกมลสุข 1
28 บุณฑริกา อินทสิงห์ 1
29 สุเทพ รักเมือง 1
30 วัลภา ศรีสุภาพ 1
31 ภูวนารถ หมู่พยัคฆ์ 1
32 นันท์นภัส ประสานทอง 1
33 หรรษา รักษาคม 1
34 อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ 1
35 อุดมลักษณ์ ใบไกร 1
36 วรวิทย์ ทัตตากร 1
37 เกศ สัตยพงศ์ 1
38 ดวงตา เทียนกล่ำ 1
39 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 1
40 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 1
41 พิชญา พรรคทองสุข 1
42 วิศรุต ศรีสินทร 1
43 ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์ 1
44 สุรีรัตน์ ธีระวณิชตระกูล 1
45 จิตรา ทองสุข 1
46 วชร โอนพรัตน์วิบูล 1
47 อริยา จินดามพร 1
48 โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย 1
49 เกศินี บูชาชาติ 1
50 ธีระชัย กุศลสุข 1
51 กนกพรรณ พิพัฒน์ภูมิพิเศษ 1
52 รณรงค์ โชติวรรณ 1
53 อารยา เจียมวรกุล 1
54 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล 1
55 จรัส โชคสุวรรณกิจ 1
56 สิริชัย ชัยสุธรรมพร 1
57 รชนีกร วีระเจริญ 1
58 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
59 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
60 องอาจ วิพุธศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
62 Chulalongkorn University 1
63 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 1
64 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
65 O. Viputsiri 1
66 Lopburi Provincial Public Health Office 1
67 Wilailuck Modmoltin 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ 1
69 วิภาสิริ สายพิรุณทอง 1
70 ประณีต สัจจเจริญพงษ์ 1
71 Somchai Bovornkitti 1
72 Sarunya Hengpraprom 1
73 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
74 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
76 Krit Pongpirul 1
77 Jaruayporn Srisasalux 1
78 วิทยา พิเชฐวีรชัย 1
79 สวรรยา จันทูตานนท์ 1
80 พรณรงค์ โชติวรรณ 1
81 บดี ธนะมั่น 1
82 สุทัศน์ ชายทุ่ย 1
83 สกล ลิจุติภูมิ 1
84 อุดมพร นันทิสันติผล 1
85 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 1
86 เอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์ 1
87 รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล 1
88 Srivipa Leangpunsakul 1
89 ศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล 1
90 Areeya Jirathananuwat 1
91 นิรัชรา ลิลละฮ์กุล 1
92 จามรี สอนบุตร 1
93 จิริสุดา ธานีรัตน์, 2513- 1
94 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร 1
95 พิสิษฐ์ เลิศเชาวพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 7
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 1
5 2553 4
6 2552 5
7 2551 4
8 2550 6
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 10
12 2546 2
13 2545 12
14 2544 7
15 2543 3
16 2542 2
17 2541 1
18 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Situation analysis and study on the factors affecting the achievement of problem solving of maternal health care in the 3 southernmost provinces of Thailand
2 Formative Evaluation Program of Area Health Research Fellowship
3 การพัฒนารูปแบบในการประเมินผลลัพธ์การบำบัดเด็กสมาธิสั้น ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มพนักงานเจียระไนเพชร กรุงเทพมหานคร
5 ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตนเองเพื่อลดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพเอกซเรย์ ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและเล็ก
6 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
7 การพัฒนากระบวนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
8 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี
9 การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในเส้นเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
ปี พ.ศ. 2556
10 การรับรู้และความคาดหวังด้านการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรสนับสนุนด้านคลินิก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
11 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานกวาดถนน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
12 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2553
13 ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม
14 การทบทวนข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจากข้อมูลกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทย
15 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในอาชีพหมอนวดแผนไทย
16 การทบทวนข้อมูลการประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จากข้อมูลกองทุนเงินทดแทนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
17 1,3-บิวทาไดอีน
18 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ
19 ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคสิลิโคสิส และโรคใยหิน
20 อาชีวอนามัย-ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ
21 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
22 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 ลอจิสติคส์ - การส่งกำลังบำรุง
24 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่
25 ความชุกของเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในบุคลากรและเชื้อราในอากาศ ในอาคารที่มีระบบจัดการอากาศ
ปี พ.ศ. 2550
26 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนกลาง
28 ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
29 การสำรวจการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐส่วนภูมิภาคกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
30 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีอันตรายของพนักงานโรงงานผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
31 สัดส่วนการสัมผัสสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยในโรงพยาบาลและการใช้บริการทางการแพทย์ของบุคลาการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
32 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่างในผู้ผลิตสินค้าประเภทไม้ในกลุ่มสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
33 ผลของการดูแลในห้องฉุกเฉิน ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรภายใน 48 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุจราจร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
34 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
35 การบริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีของสถานประกอบการในประเทศไทย
36 การประเมินระบบการรายงานโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล ในจังหวัดอ่างทอง
ปี พ.ศ. 2547
37 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของบุคลากรในโรงพยาบาลปทุมธานี
38 การดำเนินงานอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของโรงพยาบาลภาครัฐ ในประเทศไทย พ.ศ. 2547
39 การเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคขี้แมว โดยวิธี Sabin-Feldman Dye Test กับวิธี Indirect FluorescentAntibody Test ในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ ณ สถาบันบำราศนราดูร
40 การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
41 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของแพทย์ไทย
42 การสำรวจภาวะสุขภาพ
43 การสำรวจปัจจัยเสี่ยงของแพทย์ที่เสียชีวิต
44 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของแพทย์ไทย
45 การศึกษาหาแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ 5 ประเภท ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
46 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
47 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอดส์ ในเขต 11
48 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
49 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
50 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประเทศไทย ปี 2545
51 ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
52 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของหัวหน้าห้องปฏิบัติการชันสูตรทางคลินิกกลางในการจัดการของ เสียอันตรายของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543
53 ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่องานสุขภาพจิตชุมชนใน 4 จังหวัด
54 สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย พ.ศ. 2535 ถึง 2544
55 ความคิดเห็นของนายจ้างและเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ต่อตัวชี้วัดการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
56 การสำรวจภาวะสุขภาพแพทย์ไทยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
57 ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช
58 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการได้ยินจากเสียง ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมมีดอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
59 กระบวนการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอเพื่อร่วมเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน
60 สาเหตุการตายและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของแพทย์ไทย ปีพ.ศ.2535 ถึง 2544
ปี พ.ศ. 2544
61 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน ต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตสาธารณสุข 3
62 ความชุกและปัจจัยของภาวะซึมเศร้าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
63 โครงการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
64 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
65 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฎิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
66 การบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3
67 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
68 สถานการณ์การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งบแวดล้อมในประเทศไทย พ.ศ. 2543
69 ระบาดวิทยาของรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542
70 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด/ปวดเมื่อยของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อในคนงานโรงงานผลิตตลับเทปแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2542
71 การทบทวนรูปแบบการทำงานของคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ : รายงานผลการวิจัย
72 ความชุกและพฤติกรรมในการป้องกันโรคหูตึงเหตุอาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และฝ่ายบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
73 โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการโดยใช้โรงงานแก้วเป็นต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2540
74 การเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในภาคกลางของประเทศไทย