ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2550 1
3 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้การเรียนการสอนโดยใช้โครงการ (Project-Based Instruction) ในรายวิชา พท. 480 การสัมมนาทางวิชาการทางการท่องเที่ยว โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) ของนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2 กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2550
4 การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน