ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การคัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายคุณสมบัติของไม้ MDF
ปี พ.ศ. 2558
2 การตรวจจับจุดยอดอาร์ในสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
3 การตรวจจับจุดยอดอาร์ในสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาซอฟต์แวร์นับจำนวนเซลล์มะเร็งเต้านมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
5 การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ต
7 การควบคุม หุ่นยนต์ รถบังคับวิทยุและเกมด้วยสัญญาณไฟฟ้า กล้ามเนื้อ สำหรับการออกกำลังกายและการฝึกการควบคุม
8 การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
10 โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์
ปี พ.ศ. 2550
11 การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัว
12 การระบุเอกลักษณ์ของระบบอัลตราซาวด์แบบไม่เชิงเส้นโดยใช้วงจรกรองโวลเทอร์ราอันดับที่สอง
ปี พ.ศ. 2549
13 การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับการลดสัญญาณรบกาวนและการตรวจจับจุดกลืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
ปี พ.ศ. 2539
14 การพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเชิงลำดับสำหรับผู้ป่วย ที่มีปัญหาการกลืน