ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การตรวจจับก้อนหิน
2 การรู้จำสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อจากการเคลื่อนที่ของนิ้ว
ปี พ.ศ. 2560
3 การคัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อการทำนายคุณสมบัติของไม้ MDF
ปี พ.ศ. 2558
4 การตรวจจับจุดยอดอาร์ในสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
5 การตรวจจับจุดยอดอาร์ในสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยวิธีการประมวลผลสัญญาณขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาซอฟต์แวร์นับจำนวนเซลล์มะเร็งเต้านมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
7 การจำแนกท่าทางของตาโดยใช้สัญญาณไฟฟ้าการกลอกตา
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาฐานข้อมูลสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อด้วยการแปลงเวฟเล็ต
9 การควบคุม หุ่นยนต์ รถบังคับวิทยุและเกมด้วยสัญญาณไฟฟ้า กล้ามเนื้อ สำหรับการออกกำลังกายและการฝึกการควบคุม
10 การประยุกต์ใช้วงจรกรองโวลเทอราสำหรับภาพจากอัลตราซาวน์แบบไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2552
11 ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2551
12 โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์
ปี พ.ศ. 2550
13 การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัว
14 การระบุเอกลักษณ์ของระบบอัลตราซาวด์แบบไม่เชิงเส้นโดยใช้วงจรกรองโวลเทอร์ราอันดับที่สอง
ปี พ.ศ. 2549
15 การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับการลดสัญญาณรบกาวนและการตรวจจับจุดกลืนสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย
ปี พ.ศ. 2539
16 การพัฒนาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเชิงลำดับสำหรับผู้ป่วย ที่มีปัญหาการกลืน