ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรจิต สมบัติพานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 กลยุทธ์การบริหารงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม :
2 ความคาดหวังของผู้ฟังรายการวิทยุออนไลน์ของสถานีวิทยุแม็กซ์ 94.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
3 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์วีอาร์ซีพีดอทคอมผ่านระบบอินทราเน็ตของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์
4 การศึกษาถึงความตระหนักต่อภัยจากการสนทนากับบุคคลแปลกหน้าผ่านเว็บไซต์ไฮไฟว์
5 การบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง
6 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแข่งขันของธุรกิจหนังสือพิมพ์เฉพาะทาง
7 การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งในองค์กร :
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาศูนย์กลาง โครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอส์แองเจลิส์
9 พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารผู้หญิงหัวนอกของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
10 การสำรวจพฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจของผู้ฟังคลื่นลูกทุ่งมหานคร เอฟเอ็ม 95.0 เมกกะเฮิร์ทซ์
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
12 การระลึกถึงตราสินค้าที่โฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้งรูปแบบใหม่ = Brand recall through new form of outdoor media
13 ทัศนคติของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลต่อช่องทางและเนื้อหาโดยรวมในเรื่องการจัดการความรู้
14 พฤติกรรมและความคาดหวังการใช้บริการดาวน์โหลดบนว๊อพ (WAP) ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
15 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ประเภทแม่และเด็ก :
16 ความชอบของประชาชนที่มีต่อรายการของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยทีวีสาธารณะ (TPBS)
17 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโฆษณาออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
ปี พ.ศ. 2550
18 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต SCB Titanium Golf Card ของผู้ที่เล่นกอล์ฟและสนใจกีฬากอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร
19 พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจและความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา
20 การศึกษาภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2549
21 การพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอสแองเจลิส
ปี พ.ศ. 2548
22 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
23 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคเหนือ
24 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2547
25 การพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอสแองเจลิส
26 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคเหนือ
27 การพัฒนาศูนย์กลาง โครงการครัวไทยสู่โลก ณ นครลอส์แองเจลิส์
ปี พ.ศ. 2546
28 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
29 การประเมินโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคกลาง