ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พยอม อัตถวิบูลย์กุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พยอม อัตกวิบูลย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญมา นิยมวิทย์ 16
2 เพลินใจ ตังคณะกุล 14
3 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 10
4 วารุณี วารัญญานนท์ 9
5 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 8
6 เย็นใจ ฐิตะฐาน 6
7 สมจิต อ่อนเหม 5
8 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
9 งามจิตร โล่วิทูร 5
10 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 4
11 ธนวรรณ บุญปั้น 4
12 บุหลัน พิทักษ์ผล 4
13 อุษา ภูคัสมาส 4
14 เยาวดี คุปตะพันธ์ 3
15 อนุวัตร แจ้งชัด 3
16 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 3
17 วันเพ็ญ มีสมญา 3
18 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
19 พิศมัย ศรีชาเยช 3
20 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
21 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
22 จันทร์ตรี บุญปั้น 2
23 พึงพิศ ดุลยพัชร์ 2
24 เกรียงไกร เมฆวณิชย์ 2
25 กัญญา พวงศิริ 2
26 วิลาวัลย์ หนูกลิ่น 1
27 ชนิดา จันต๊ะโมก 1
28 พัชรี ตั้งตระกูล 1
29 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
30 มานพ จันต๊ะโมก 1
31 อภิญญา จุฑางกูร 1
32 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
33 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
34 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
35 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
36 อิสรา สุขสถาน 1
37 ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 2
3 2551 2
4 2550 3
5 2549 1
6 2548 4
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2540 1
11 2539 2
12 2533 2
13 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
2 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
3 การวิจัยในไร่นาเกษตรกรเพื่อการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
5 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
7 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2550
8 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2549
11 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
12 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก
15 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2547
16 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
17 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
ปี พ.ศ. 2545
18 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
19 การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2540
20 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
ปี พ.ศ. 2539
21 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
22 การผลิตแป้งข้าวผสมเพื่อใช้อุตสาหกรรมอาหารเส้น
ปี พ.ศ. 2533
23 การจัดการอาหารระดับชาวบ้านในชนบทของไทย
24 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การจัดการอาหารระดับชาวบ้านในชนบทของไทย
26 การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัย ระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทย
27 การผลิตแป้งข้าวผสมเพื่อใช้อุตสาหกรรมอาหารเส้น