ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พยอม อัตกวิบูลย์กุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- พยอม อัตถวิบูลย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญมา นิยมวิทย์ 16
2 เพลินใจ ตังคณะกุล 14
3 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 10
4 วารุณี วารัญญานนท์ 9
5 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 8
6 เย็นใจ ฐิตะฐาน 6
7 สมจิต อ่อนเหม 5
8 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 5
9 งามจิตร โล่วิทูร 5
10 ธนวรรณ บุญปั้น 4
11 อุษา ภูคัสมาส 4
12 บุหลัน พิทักษ์ผล 4
13 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 4
14 เยาวดี คุปตะพันธ์ 3
15 อนุวัตร แจ้งชัด 3
16 วันเพ็ญ มีสมญา 3
17 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 3
18 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
19 พิศมัย ศรีชาเยช 3
20 จันทร์ตรี บุญปั้น 2
21 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
22 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
23 กัญญา พวงศิริ 2
24 เกรียงไกร เมฆวณิชย์ 2
25 พึงพิศ ดุลยพัชร์ 2
26 ประทีป ธรรมวุฒิ 1
27 ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 1
28 มานพ จันต๊ะโมก 1
29 ชนิดา จันต๊ะโมก 1
30 วิลาวัลย์ หนูกลิ่น 1
31 สมชาย ตุลลา 1
32 อิสรา สุขสถาน 1
33 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
34 พัชรี ตั้งตระกูล 1
35 มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
36 ศันสนีย์ อุดมระดิ 1
37 อภิญญา จุฑางกูร 1
38 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
39 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
40 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2546 1
8 2545 1
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
2 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
3 การวิจัยในไร่นาเกษตรกรเพื่อการผลิตถั่วเหลืองอย่างยั่งยืนในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
5 โครงการย่อยที่ 1 สำหรับอาหารท้องถิ่นไทยต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: ค่า ORAC และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา กลูโคซิเดส
ปี พ.ศ. 2551
6 ผลิตภัณฑ์ซุปไทยสุขภาพ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ข้าวแต๋นและข้าวเม่า
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยจานด่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2549
9 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
ปี พ.ศ. 2546
12 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
ปี พ.ศ. 2545
13 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก