ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พยอม รัตนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2555
3 พลวัตระบบของ DO ของคลองอู่ตะเภา
ปี พ.ศ. 2553
4 การจำแนกลักษณะสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
5 การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาและทดลองประยุกต์ใช้ปะการังเทียมผสมเถ้าลอยลิกไนต์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการสำรวจและศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล ระยะที่ 2 : ด้านเทคนิคและด้านงบประมาณการวิจัย
8 การศึกษาเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกโรงไฟฟ้าชุมชน
9 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2550
10 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ-กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองสะเดา
11 การสำรวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล
12 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2545
13 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของน้ำหลากสำหรับการไหลในโครงข่ายลำน้ำแบบหลายช่วง-กรณีศึกษาในลำน้ำคลองอู่ตะเภา