ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิษฐา พานิชาชีวะกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พนิษฐา พานิชาชีวะกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 รูปแบบการจัดการเพื่อการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนในเด็กอายุ 3-5 ปี ของครอบครัวและชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
2 ทุนทางสังคมในการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ของศูนย์สุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2546
3 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย II
ปี พ.ศ. 2545
4 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
5 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เป็นสหมิติสำหรับ ผู้สูงอายุในชนบท
6 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เป็นสหมิติสำหรับผู้สูงอายุในชนบท
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนาการติดตามผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพุทไธสง
8 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
9 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
10 การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
11 การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่า ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านมาก อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
12 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
13 การพัฒนาการวางแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของสถานีอนามัยบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
14 พัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สถานีอนามัยหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
15 การพัฒนาการวางแผนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ สถานีอนามัยช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
16 การป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
17 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในศูนย์สุขภาพชุมชน
18 การพัฒนาการดูแลโรคเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุมชน