ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิต ภู่จินดา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พินิต ภู่จินดา
- พนิต ภู่จินดา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
2 ปิยะภัทร เต็มแย้ม 5
3 พัชรี ทองอำไพ 2
4 วันชัย ศักดิ์พงศธร 2
5 แพร ลาดสุวรรณ 2
6 อรอรุณ สิทธิ 2
7 ธรรมศักดิ์ สงกา 2
8 อานิสงส์ อธิโรจนพิทักษ์ 2
9 อนนต์ศรี วงษ์ชัยสุวรรณ 2
10 ชณัฐ กาญจนะ 2
11 สุเชาว์ ทุมมากรณ์ 2
12 ณ ฤดี เคียงศิริ 1
13 ศิวกร พิเศษนิธิโชติ 1
14 พนิดา คมขำ 1
15 ธนาดล เที่ยงตรง 1
16 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
17 เธียรวนันต์ จอมสืบ 1
18 สมพงษ์ กฤตธรรมากุล 1
19 ทรรศชล ปัญญาทรง 1
20 สรายุทธ ทรัพย์สุข 1
21 นรุตม์ พูลรส 1
22 กรองกมล ตั้งชีววัฒนกุล 1
23 เสาร์เช้า ช้างกลาง 1
24 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
25 เกียรติ จิวะกุล 1
26 นิชชรี สายประทุมทิพย์ 1
27 ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา 1
28 จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 1
29 ชัญญพัชร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1
30 อนุเทพ ศิริสิทธิ์ 1
31 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
32 สุชาติ ตรีสัตยพันธ์ 1
33 สมบัติ พรหมสวรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 2
3 2556 3
4 2554 4
5 2553 12
6 2552 8
7 2551 3
8 2542 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการดำเนินมาตรการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่มีต่อการพัฒนาตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยา
3 รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
ปี พ.ศ. 2557
4 ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
5 การเกิด รูปแบบ และผลกระทบด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ตาบอด ในเขตบางเขน และเขตสายไหม ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
6 แนวทางการปรับปรุงระบบการสัญจรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเมืองตรัง
7 พฤติกรรมการใช้จักรยานในเขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
ปี พ.ศ. 2554
9 พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)
10 ประสิทธิภาพของการใช้ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
11 พฤติกรรมการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในและนอกระยะการเดินถึงสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสาร : กรณีศึกษา โครงการไลฟ์เอทสุทธิสาร, ไอวี่รัชดา และรัชดาออร์คิด
12 อิทธิพลของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่มีต่อชุมชนและบริเวณพื้นที่โดยรอบ
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
14 ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
15 พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี
16 พฤติกรรมการเดินทางของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (บีทีเอส) บนถนนสุขุมวิท
17 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะบริเวณเขตทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีพญาไทถึงสถานีราชปรารภ
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านการค้าศูนย์กลางเมืองชลบุรี
19 พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี
20 ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
21 ผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่มีต่อตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านการค้าศูนย์กลางเมืองชลบุรี
23 พฤติกรรมการเดินทางของผู้พักอาศัยในอาคารชุดพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (บีทีเอส) บนถนนสุขุมวิท
24 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะ บริเวณเขตทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีพญาไทถึงสถานีราชปรารภ
ปี พ.ศ. 2552
25 รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน
26 แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน
27 แนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนระบบขนส่งรถไฟฟ้ามวลชน บริเวณสถานีเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
28 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเดินอากาศ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสมุย
29 แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน
30 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการเดินอากาศ : กรณีศึกษาท่าอากาศยานสมุย
31 รูปแบบการเดินทางของนักเรียนที่โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนสามเสน
32 แนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนระบบขนส่งรถไฟฟ้ามวลชน บริเวณสถานีเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
33 แนวทางการออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกรังสิตปทุมธานี
34 แนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาทางเท้าในย่านพาณิชยกรรมอโศก กรุงเทพมหานคร
35 แนวทางการออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกรังสิตปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2542
36 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย