ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิดา รัตนปิติกรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พนิดา รัตนปิติกรณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ต่อสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยชนิดผง
ปี พ.ศ. 2555
3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 ความคิดเห็นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการใช้ภาชนะบรรจุจากชานอ้อยทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก
ปี พ.ศ. 2553
5 การเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวสุกเร็วเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตน้ำกระเทียมดองชนิดผง โดยการทำแห้งแบบโฟมแมท
7 การผลิตสารสกัดชนิดผงจากพริกสด โดยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท
8 การสกัดด้วยตัวทำละลาย และสมบัติของน้ำมันจากดักแด้ไหมอีรี่
ปี พ.ศ. 2551
9 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวสุกเร็วกลิ่นรสพริกหวาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น
11 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น
12 การพัฒนาฟิล์มเคลือบบริโภคได้ชนิดฟิล์มประกอบสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ปลาเส้น