ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิดา ดามาพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พนิดา ดามาพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 วรัญญา แก้วถึง 4
3 นงค์ลักษณ์ สายคำแต่ง 4
4 วรรณฤดี ภู่ทอง 3
5 เสาวภา สีเหนี่ยง 2
6 จุฑามาศ เทวินบุรานุวงศ์ 1
7 ปารเมศ ชุติมา 1
8 สุพัฒนา อินทร์โท 1
9 กตัญชลี นาคชุ่ม 1
10 สุภาวดี วรชื่น 1
11 ทัสสนี นุชประยูร 1
12 ประนอม รอดคำดี 1
13 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
14 ละมัยพร โลหิตโยธิน 1
15 จิราภรณ์ ศรไชย 1
16 ยุวดี เกตสัมพันธ์ 1
17 เฉลิม วราวิทย์ 1
18 เสมพล เล็กเฟื่องฟู 1
19 สำลี ใจดี 1
20 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
21 จันทร์เพ็ญ พาหงษ์ 1
22 นิวัฒน์ โกศลานันท์ 1
23 อายุตม์ ธรรมครองอาตม์ 1
24 เตือนใจ อินทุโสมา 1
25 นภา ศิวรังสรรค์ 1
26 เทวี วัฒนา 1
27 วสันต์ ตันติวิภาวิน 1
28 สมพิศ เกิดศิริ 1
29 ปนัดดา มะยมหิน 1
30 จุฑา มนัสไพบูลย์ 1
31 จาระไน แกลโกศล 1
32 ปิยนันท์ แสนสุข 1
33 น้องนุช ภูมิสนธิ์ 1
34 พนิดา คำยุ 1
35 สกาวดี ดวงเด่น 1
36 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
37 วิภาวี เผ่ากันทรากร 1
38 จินตนา ยูนิพันธ์ 1
39 สุภาภรณ์ กุลบุตร 1
40 อังคณา สุเมธสิทธิกุล 1
41 จันทรรัศม์ ไตรย์ปักษ์ 1
42 นารี วิชัยปะ 1
43 อรทัย ติ้งฉิ่น 1
44 ภาณุมาศ ไกรสัย, 2500- 1
45 นัยนา ศรีนวลดี, 2496- 1
46 ษมากร ปรารถนารักษ์ 1
47 จินดา ม่วงแก่น 1
48 พิมพ์ประภา โตสงคราม 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 สอาด วงศ์อนันต์นนท์ 1
51 วารี วณิชปัญจพล 1
52 จันทิมา นิลจ้อย, 2507- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 4
2 2551 4
3 2547 1
4 2546 4
5 2545 1
6 2543 2
7 2542 4
8 2539 10
9 2538 3
10 2536 1
11 2527 1
12 2520 1
13 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บ เขตภาคเหนือตอนบน
2 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับระดับโภชนาการเกิน ในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน เขตเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3 การดูแลตนเองของผู้ป่วยวัณโรค ที่รักษาหายแล้วกลับเป็นซ้ำ
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2551
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านคุณภาพบริการพยาบาลที่ให้แก่ผู้ป่วยประกันตนกับคุณภาพบริการพยาบาลที่ผู้ประกันตนรับรู้, โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
6 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรู้ เจตคติ และทักษะการส่งเสริมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
7 ประสบการณ์และความต้องการของมารดาวัยรุ่นเขตนอกเมือง
8 ปัญหาและความต้องการของครอบครัว ในการดูแลเด็กสมองพิการ
ปี พ.ศ. 2547
9 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลของการใช้โปรแกรมการร่วมบริหารในหอผู้ป่วยต่อความพึงพอใจในงาน ของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
11 การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพบริการตามความคาดหวังของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
12 การนำวิธีการแบบดุลยภาพสู่การปฎิบัติในองค์การพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
13 ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้ออำนวย และการจัดการของผุ้ประกอบการพยาบาลอิสสระ
ปี พ.ศ. 2545
14 การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
15 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อการทำงานเป็นทีมของทีมสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการักษาพยาบาลและจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล
16 การประยุกต์เจนเนติกอัลกอริทึม สำหรับการจัดตารางเวรของพยาบาลประจำการ
ปี พ.ศ. 2542
17 คุณภาพบริการโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยในคาดหวังและรับรู้ และที่พยาบาลประจำการรับรู้ความคาดหวังของผู้ป่วยใน และปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง
18 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพโดยองค์รวม กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
19 การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
20 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการคุณภาพบริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการให้บริการผู้ป่วยในตามการรายงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
21 ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลและการรับรู้ ของผู้บริหารการพยาบาลต่อความคาดหวัง ของผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
22 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านคุณภาพบริการพยาบาล ที่ให้แก่ผู้ประกันตนกับคุณภาพบริการพยาบาลที่ผู้ประกันตนรับรู้ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
23 ตัวประกอบภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยตามความต้องการ ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
24 การศึกษาคุณภาพบริการพยาบาลที่ผู้ป่วยคาดหวัง และที่พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยรับรู้ความคาดหวัง ของผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
25 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความเป็นเลิศในเชิงบริหาร ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน
26 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับความเป็นเลิศในเชิงบริหาร ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน
27 สมรรถนะที่พึงประสงค์ด้านการประชาสัมพันธ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
28 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความพึงพอใจในงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ กับความตั้งใจที่จะออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
29 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐ
30 การศึกษากิจกรรมการวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2538
31 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน ประสบกาณ์ในการทำงาน บทบาททางวิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
32 ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
33 การศึกษาคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยคาดหวังจากพยาบาลและการรับรู้ ของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการที่ผู้ป่วยคาดหวังจากพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
34 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยจิตเวช ตามความต้องการการพยาบาลในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2527
35 ภาวะโภชนาการของเด็กระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2520
36 ความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลในโรงพยาบาล ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข