ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนา ทองมีอาคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2
3 รัตนา ทิมเมือง 2
4 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
5 วราพร พนโสภณกุล 1
6 ศิริกุล ลิ่มลัญจกร 1
7 กัญญา พรปรีชา 1
8 ชัชวาลย์ เพชรสุวรรณ 1
9 ปริญดา วัดอิ่ม 1
10 ดลภัคว์ อ่องระเบียบ 1
11 จันทร์เพ็ญ โภคาชัยพัฒน์ 1
12 อาภา เอราวัณ 1
13 ภัทรา ชื่นชมลดา 1
14 กาญจนา เลิศลาภวศิน 1
15 พรรณเจริญ วนแสงสกุล 1
16 เลอลักษณ์ ศรีเกษมศิรา, 2517- 1
17 เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 1
18 พุทธชาด มุกดาประกร 1
19 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2525- 1
20 วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์ 1
21 ศรีวัณณา ปัญญาสา 1
22 วรรณรัตน์ แสงสุรีย์วัชชรา 1
23 อัชฌา สุนทรพิทักษ์ 1
24 ปิยะลักษณ์ ศรีนิล 1
25 วีนัส เจิดจรรยาพงศ์ 1
26 ประสบพร วิรัชโภคี 1
27 อังคณา กีรติรัตนลักษณ์ 1
28 ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์ 1
29 สราวุธ อนันตชาติ 1
30 ธิติ บุตรรัตน์ 1
31 นภวรรณ ตันติเวชกุล 1
32 นันทพร อาศิรพจนกุล 1
33 เอมอร ณรงค์ 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 วสิษฐ์ ด้วงสงค์ 1
36 จุฑาทิพย์ ชยางกูร 1
37 บุหงา ชัยสุวรรณ 1
38 วันทนา จิรธนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2547 3
4 2546 3
5 2545 5
6 2543 4
7 2542 2
8 2541 8
9 2540 4
10 2539 2
11 2538 2
12 2536 2
13 2535 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 นิสัยรักการอ่าน ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านต่อผลการเรียน
ปี พ.ศ. 2551
2 นิสัยรักการอ่าน ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านต่อผลการเรียน
ปี พ.ศ. 2547
3 ปัญหาสังคมที่ควรได้รับการกำหนดเป็นวาระของสาธารณชน
4 พัฒนาการของการศึกษาด้านการโฆษณาในประเทศไทย
5 กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2546
6 การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้า และการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้าระหว่าง และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
8 ความเกี่ยวพันของสถานการณ์ และระดับการแสวงหาข้อมูลของการซื้อของขวัญ
ปี พ.ศ. 2545
9 อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
10 ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
11 บทบาทของการสื่อสารแบบบอกต่อในการตัดสินใจซื้อ
12 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จากร้านค้าปลีกเฉพาะประเภทของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2543
14 รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร
15 การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ตามทฤษฎีแรงจูงใจ
16 ลักษณะและพฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การวางตำแหน่งตราสินค้ากาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มและการรับรู้ของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2542
18 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
19 ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ "ป้ายแบนเนอร์" ในระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
20 ผลของการเว้นระยะการซ้ำภาพยนตร์โฆษณาชิ้นเดิม และต่างชิ้นในแคมเปญโฆษณาเดียวกันที่มีต่อการระลึก และการจำได้ของโฆษณา
21 อิทธิพลของการใช้ความกลัวในภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านโรคเอดส์ต่อกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง
22 การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นเครื่องมือช่วยจำและผลที่มีต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
23 อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น
24 ทิศทางการปรับตัวของบริษัทตัวแทนโฆษณาในยุคสังคมข่าวสาร (ทศวรรษ 2000)
25 การวัดคุณค่าของตราสินค้า ในสินค้าประเภทเบียร์
26 อิทธิพลของโฆษณาทางการเมืองที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
27 การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้าและการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
28 ผลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ความยาว 30 และ 15 นาที ที่มีต่อการระลึกโฆษณา
29 การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาพอุปมาอุปไมยในการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
30 ผลของเทคนิคช่วยจำต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
31 กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย พ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2539
32 การศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
33 การวิเคราะห์กระบวนการเขียนบทโฆษณาของนักเขียนโฆษณาไทย
ปี พ.ศ. 2538
34 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
35 การวิเคราะห์กลยุทธ์การโฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ ในประเทศไทย ช่วงนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว
ปี พ.ศ. 2536
36 การสร้าง "คนเก่ง" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2533-2535
37 การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ กับกระบวนการตรวจพิจารณา
ปี พ.ศ. 2535
38 ธุรกิจโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย
39 การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนภาพพจน์ธนาคารทหารไทย (2517-2533)
40 การสร้างสัญญะผ่านโฆษณาทางสื่อมวลชนเพื่อกำหนดสถานภาพของสินค้า : กรณีศึกษาเครื่องไฟฟ้าชาร์ป
41 กระบวนการสร้างภาพพจน์โดยผ่านสื่อมวลชนของรถยนต์ บี เอ็มดับบลิว ซีรีส์ 5 ใหม่