ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนา ทองมีอาคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ 2
3 รัตนา ทิมเมือง 2
4 ดลภัคว์ อ่องระเบียบ 1
5 วันดี เหล่าสุวรรณวัฒน์ 1
6 อาภา เอราวัณ 1
7 ศิริกุล ลิ่มลัญจกร 1
8 โสภาวรรณ รัตนจิตรกร 1
9 กัญญา พรปรีชา 1
10 เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2525- 1
11 วราพร พนโสภณกุล 1
12 เลอลักษณ์ ศรีเกษมศิรา, 2517- 1
13 อังคณา กีรติรัตนลักษณ์ 1
14 ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์ 1
15 ประสบพร วิรัชโภคี 1
16 พรรณเจริญ วนแสงสกุล 1
17 กาญจนา เลิศลาภวศิน 1
18 จันทร์เพ็ญ โภคาชัยพัฒน์ 1
19 ภัทรา ชื่นชมลดา 1
20 เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 1
21 พุทธชาด มุกดาประกร 1
22 สราวุธ อนันตชาติ 1
23 ธิติ บุตรรัตน์ 1
24 จุฑาทิพย์ ชยางกูร 1
25 ปิยะลักษณ์ ศรีนิล 1
26 อัชฌา สุนทรพิทักษ์ 1
27 วีนัส เจิดจรรยาพงศ์ 1
28 วรรณรัตน์ แสงสุรีย์วัชชรา 1
29 บุหงา ชัยสุวรรณ 1
30 วสิษฐ์ ด้วงสงค์ 1
31 เอมอร ณรงค์ 1
32 วันทนา จิรธนา 1
33 ปริญดา วัดอิ่ม 1
34 ศรีวัณณา ปัญญาสา 1
35 นันทพร อาศิรพจนกุล 1
36 ศิริชัย ศิริกายะ 1
37 นภวรรณ ตันติเวชกุล 1
38 ชัชวาลย์ เพชรสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2547 3
3 2546 3
4 2545 5
5 2543 4
6 2542 2
7 2541 8
8 2540 4
9 2539 2
10 2538 2
11 2536 2
12 2535 4
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 นิสัยรักการอ่าน ทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านต่อผลการเรียน
ปี พ.ศ. 2547
2 ปัญหาสังคมที่ควรได้รับการกำหนดเป็นวาระของสาธารณชน
3 พัฒนาการของการศึกษาด้านการโฆษณาในประเทศไทย
4 กลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพบกเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2546
5 การบริหารธุรกิจตัวแทนโฆษณาขนาดกลางและขนาดย่อม
6 การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้า และการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้าระหว่าง และหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
7 ความเกี่ยวพันของสถานการณ์ และระดับการแสวงหาข้อมูลของการซื้อของขวัญ
ปี พ.ศ. 2545
8 อิทธิพลของประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
9 ประเทศแหล่งกำเนิด ระดับความเกี่ยวพันของสินค้า และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
10 บทบาทของการสื่อสารแบบบอกต่อในการตัดสินใจซื้อ
11 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิก
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จากร้านค้าปลีกเฉพาะประเภทของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2543
13 รูปแบบการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหญิงในกรุงเทพมหานคร
14 การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในภาพโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ตามทฤษฎีแรงจูงใจ
15 ลักษณะและพฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
16 การวางตำแหน่งตราสินค้ากาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่มและการรับรู้ของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2542
17 การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา
18 ทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ "ป้ายแบนเนอร์" ในระบบ เวิลด์ ไวด์ เว็บ ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
19 ผลของการเว้นระยะการซ้ำภาพยนตร์โฆษณาชิ้นเดิม และต่างชิ้นในแคมเปญโฆษณาเดียวกันที่มีต่อการระลึก และการจำได้ของโฆษณา
20 อิทธิพลของการใช้ความกลัวในภาพยนตร์โฆษณาต่อต้านโรคเอดส์ต่อกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง
21 การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดมาก่อนเป็นเครื่องมือช่วยจำและผลที่มีต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
22 อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้น
23 ทิศทางการปรับตัวของบริษัทตัวแทนโฆษณาในยุคสังคมข่าวสาร (ทศวรรษ 2000)
24 การวัดคุณค่าของตราสินค้า ในสินค้าประเภทเบียร์
25 อิทธิพลของโฆษณาทางการเมืองที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
26 การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการไปห้างสรรพสินค้าและการเป็นเจ้าของสินค้าคงทน ของลูกค้าห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
27 ผลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ความยาว 30 และ 15 นาที ที่มีต่อการระลึกโฆษณา
28 การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาพอุปมาอุปไมยในการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์
29 ผลของเทคนิคช่วยจำต่อการระลึกถึงภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
30 กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย พ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2539
31 การศึกษาวิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
32 การวิเคราะห์กระบวนการเขียนบทโฆษณาของนักเขียนโฆษณาไทย
ปี พ.ศ. 2538
33 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
34 การวิเคราะห์กลยุทธ์การโฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ ในประเทศไทย ช่วงนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว
ปี พ.ศ. 2536
35 การสร้าง "คนเก่ง" ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2533-2535
36 การโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ กับกระบวนการตรวจพิจารณา
ปี พ.ศ. 2535
37 ธุรกิจโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย
38 การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนภาพพจน์ธนาคารทหารไทย (2517-2533)
39 การสร้างสัญญะผ่านโฆษณาทางสื่อมวลชนเพื่อกำหนดสถานภาพของสินค้า : กรณีศึกษาเครื่องไฟฟ้าชาร์ป
40 กระบวนการสร้างภาพพจน์โดยผ่านสื่อมวลชนของรถยนต์ บี เอ็มดับบลิว ซีรีส์ 5 ใหม่