ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนาลี ชีวกิดาการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 30
2 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 19
3 พรทิพย์ ศรีแดง 18
4 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 14
5 เกริกชัย ทองหนู 9
6 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 8
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
8 งบประมาณแผ่นดิน 7
9 ชนิษฎา ชูสุข 6
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
11 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 6
12 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 5
13 สุรพล อารีย์กุล 4
14 พรรวิษา แกสมาน 4
15 รัญชนา สินธวาลัย 4
16 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 4
17 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 4
18 อารมณ์ มีรุ่งเรือง 4
19 จิตราวดี ฐิตินันทกร 4
20 ฉัตรไชย รัตนไชย 3
21 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
22 สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ 2
23 จีรเนาว์ ทัศศรี 1
24 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
25 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
26 เจริญ นาคะสรรค์ 1
27 เกศรา อินทวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 2
6 2554 3
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 3
10 2550 2
11 2549 4
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 2
15 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
3 การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์ และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
4 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาต้นแบบระบบเซนเซอร์เว็บเชิงความหมายสำหรับข้อมูลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
6 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
7 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
8 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเมืองน่าอยู่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
10 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ปี พ.ศ. 2555
11 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
12 การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์ และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2554
13 การประเมินวัฏจักรชีวิตของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
14 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
15 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
16 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
19 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
20 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับระบบบำบัดแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบดั้งเดิม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัด
ปี พ.ศ. 2550
22 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
23 สัดส่วนที่เหมาะสมของน้ำเสียจากระบบไร้อากาศร่วมกับระบบแอกติเวเต๊ดสลัดล์ เพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม ด้วยระบบไซมอลทาเนียสไนตริฟิเคชัน/ดีไนตริฟิเคชัน
ปี พ.ศ. 2549
24 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
25 การประยุกต์ใช้ถังคัดพันธุ์และการควบคุมปริมาณออกซิเจนเพื่อการปรับปรุงระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งในโรงงานอุตสาหกรรมทะเลแช่แข็ง
26 การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลาหมึกตากแห้งคลองสำโรง จังหวัดสงขลา
27 โครงการเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตปลาหมึกตากแห้ง
ปี พ.ศ. 2548
28 การลดซัลเฟตในน้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นของจังหวัดสงขลา โดยใช้เถ้าลอยจากเตาเผา
ปี พ.ศ. 2547
29 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งสำหรับโรงงานยางข้นในภาคใต้ ด้วยการควบคุมค่าออกซิเจนละลายอย่างเหมาะสม
ปี พ.ศ. 2546
30 Improving Removal Capacity of Existing Activated Sludge Treatment Plants in South in Thailand.
31 การสำรวจแบคทีเรียชนิดสายใยในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้