ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนม สุทธิศักดิ์โสภณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสำรวจและคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมเพื่อการออกแบบสื่อความหมายทางธรรมชาติในเส้นทางระหว่างวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
2 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ)
ปี พ.ศ. 2549
3 ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิด ที่มีต่อลักษณะทางกิ่งใบ และการให้ดอกผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ ในปีแรกของการให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 อนุกรมวิธานพืชสกุล Lindernia All. (วงศ์มณเฑียรทอง) ในประเทศไทย