ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนม คลี่ฉายา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พนม คลี่ฉายา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย 5
2 ชนิดา วนารักษ์สกุล 5
3 รินทร์ขวัญ สะอาดดี 4
4 ดารณี สังข์เจริญ 4
5 Rangsit University. Graduted of University 2
6 มหาวิทยาลัยรังสิต. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 Phanom Khlichaya 2
8 รงวไล หมื่นสวัสดิ์ 2
9 พิชิต ธิอิ่น 2
10 รัตนา ทิมเมือง 2
11 ณัฐกานต์ รอดหิรัญ 2
12 ภัสสรา เปรมประเสริฐ 2
13 อภิรดี ตันติสุนทโรดม 2
14 ธีรติร์ บรรเทิง 2
15 มนตธร โกมุทสกุณี 2
16 นภวรรณ ตันติเวชกุล 2
17 วศมล สบายวัน 2
18 มารุต ไพรศรี 2
19 ลลิลทิพย์ พัฒนสาร 2
20 พัชรนันท์ รักตประจิต 2
21 ภัทธิรา เจริญชาศรี 2
22 พรรษา ริมกาญจนวัฒน์ 2
23 ชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล 1
24 อัจนิริยา ศิลปสุนทร 1
25 กัญศลักษณ์ พาทีเฉย 1
26 ระวิวรรณ นุชนาคา 1
27 สาลินี จีนจรรยา 1
28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 1
29 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 1
30 อลินดา ทองชุมสิน 1
31 วิภาดา ผลสว่าง 1
32 ฉัตรมณี พะนาน 1
33 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
34 อุรัจฉทา ต่ายสกุลทิพย์ 1
35 เยาวลักษณ์ ภูศรีเกษม 1
36 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 1
37 อรชุมา นิลวงศ์ 1
38 วนันธร มิลินทางกูร 1
39 รุ่งนภา พิตรปรีชา 1
40 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
41 สิตางศุ์ สุนทรโรหิต 1
42 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
43 อชิรญา วิฑูรชาตรี 1
44 เนติมา นิจจันพันศรี 1
45 ปาณมุก บุญญพิเชษฐ 1
46 วิวัฒน์ เหลืองสมานกุล 1
47 สุกัญญา กัณหา 1
48 ศรัณรัชต์ ศักยะธัญวัฒน์ 1
49 เคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์ 1
50 พรทิพย์ ชนะค้า 1
51 พิมพลอย รัตนมาศ 1
52 อารีรัตน์ สุรอมรรัตน์ 1
53 คุณาพร ใจมาคำ 1
54 วาสนา จันทร์สว่าง 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
56 ดวงพร คำนูญวัฒน์ 1
57 ปรีชา อุปโยคิน 1
58 ปริณดา แก้วทอง 1
59 เพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์ 1
60 อรรถชัย วรจรัสรังสี 1
61 ณัฐกฤตา เซ็นเสถียร 1
62 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 5
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 7
6 2554 6
7 2553 16
8 2552 11
9 2551 8
10 2550 4
11 2549 3
12 2548 1
13 2542 2
14 2538 1
15 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ปี พ.ศ. 2558
2 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการบนสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
3 การรับรู้การจัดการภาวะวิกฤตและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4 ผลของรูปแบบการนำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่มีต่อความน่าเชื่อถือ และการตัดสินใจซื้อของผู้ชม
5 การสื่อสารการตลาดของสถาบันสอนสตรีทแดนซ์และการตัดสินใจเรียนของเจเนอเรชั่นซี
6 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเว็บไซต์นิตยสารไลฟ์สไตล์ชายแนวสปอร์โนเซ็กชวล
ปี พ.ศ. 2557
7 การรับรู้ความมีประโยชน์ และการยอมรับข้อมูลจากบทวิจารณ์แบบมีผู้สนับสนุนของธุรกิจโรงแรมในห้องบลูแพลนเน็ต พันทิปดอทคอม
8 ความต้องการข่าวสาร การเปิดรับ และการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้เว็บไซต์ด้านความงาม
ปี พ.ศ. 2556
9 แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวาย
10 ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจสินค้าแและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2555
11 การสื่อสารเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ์น้ำหอมในโฆษณานิตยสารผู้หญิง
12 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค
13 การสื่อความหมายรสชาติอาหารไทยของภาพประกอบในนิตยสารอาหาร
14 ความเป็นผู้นำทางความคิดของบล็อกเกอร์ด้านความงามกับการรับรู้ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามของผู้บริโภค
15 การเปิดรับข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วในธุรกิจบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม
16 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรและตราสินค้าของผู้บริโภค
17 การสื่อสารเรื่องกลิ่นของผลิตภัณฑ์น้ำหอมในโฆษณานิตยสารผู้หญิง
ปี พ.ศ. 2554
18 กระบวนการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์
19 เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
20 การกำหนดวาระข่าวสารออนไลน์กับการก่อตัวของสาธารณมติในสังคมไทย
21 นิสัยการเปิดรับสื่อ ความต้องการข่าวสารและพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ของผู้ชมภาพยนตร์นอกกระแส
22 การสร้างแบบวัดสำหรับการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทธุรกิจในประเทศไทย
23 การออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพ็จของกลุ่มเครื่องสำอางตราสินค้าหรู
ปี พ.ศ. 2553
24 การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการสมัครเข้าทำงานของนิสิตนักศึกษา
25 ความรู้ในงานประชาสัมพันธ์และการนำไปใช้เพื่อความสำเร็จทางการตลาด
26 การใช้สื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542-2553
27 การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว
28 มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม
29 การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์องค์กร
30 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
31 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ไทย
32 การพัฒนาแบบวัดภาพลักษณ์องค์กร
33 มายาคติและมุมมองของผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรปิโตรเลียม
34 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
35 การใช้สื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542-2553
36 การนำเสนอเนื้อหานิตยสารการ์ตูนและความสอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ตามกรอบนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว
37 การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการสมัครเข้าทำงานของนิสิตนักศึกษา
38 ประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ไทย
39 ความรู้ในงานประชาสัมพันธ์และการนำไปใช้เพื่อความสำเร็จทางการตลาด
ปี พ.ศ. 2552
40 การรับรู้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจ และ ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรม
41 บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง
42 ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"
43 การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า
44 ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจที่มีต่ออาชีพการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
45 การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า
46 ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ ที่มีต่ออาชีพการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
47 การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ GSM Advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้า
48 การรับรู้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรม
49 บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นคุณค่าข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเครื่องสำอาง
50 ประสิทธิผลการสื่อสารของโครงการสร้างสรรค์ "คนพันธุ์อา"
ปี พ.ศ. 2551
51 การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5
52 ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน
53 การประชาสัมพันธ์การตลาดและโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์กับการตัดสินใจซื้อรถกระบะ
54 การรับรู้เนื้อหาสารในภาพยนตร์รณรงค์ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทางโทรทัศน์ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
55 กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์
56 แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพ
57 ทัศนคติ การใช้ประโยชน์ของการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ในนิตยสารตกแต่งบ้านและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่าน
58 การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพ ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะผ่าน Hi5
ปี พ.ศ. 2550
59 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีต่อการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปีที่มีผลงานดีต่อเนื่อง
60 การเปิดรับข่าวสาร "วัฒนธรรมนวัตกรรม" ความรู้ ทัศนคติและการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานเครือซิเมนต์ไทย
61 กลยุทธ์และกระบวนการรณรงค์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวานในเขตกรุงเทพมหานคร
62 กลยุทธ์และกลวิธีการประชาสัมพันธ์ในการปรับเปลี่ยนตราสินค้าของธุรกิจธนาคารไทย
ปี พ.ศ. 2549
63 ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี
64 กลยุทธ์และบทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการสร้างตราสินค้าไทย
65 ปัจจัยการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2548
66 สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของหนังสือพิมพ์รายวัน
ปี พ.ศ. 2542
67 ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
68 ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
69 อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538