ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความแตกต่างทางพันธุกรรมในปลาหมอพันธุ์ใหญ่และเล็กจากแหล่งภาคใต้ของไทย
2 ตรวจประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลานิลของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ 5 แห่ง
ปี พ.ศ. 2555
3 ศึกษาผลของฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์เนิ่นนานต่อพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ปลาเทพา และการแช่แข็งน้้าเชื้อปลาเทพา
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมอัลโลไซม์ในพันธุ์ปลาช่อนจาก 3 แหล่งเพาะเลี้ยง
5 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยเครื่องหมายทางพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปลากะพงขาวจาก 3 แหล่งเพาะพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ และการทดสอบยืนยันโดยใช้วิเคราะห์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ในกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล
8 ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์
9 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
10 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม จากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
11 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปูม้าและปูทะเลของไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโต และการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
ปี พ.ศ. 2548
13 ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างปลากดเหลือง 2 ชนิด โดยใช้ข้อมูลอัลโลไซม์
14 การตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกราม จากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์ และในสายพันธุ์เดียวกัน
15 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรม และการวัดความผันแปรทางพันธุกรรม ของประชากรกบนา (Rana Rugulosa) ในประเทศไทย
17 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซททัลไลท์ในปูทะเล
18 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางพันธุกรรม และการวัดความผันแปรทางพันธุกรรม ของประชากรกบนา (Rana Rugulosa) ในประเทศไทย
19 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งแชบ๊วย จาก 3 แหล่ง ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
20 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งแชบ๊วย จาก 3 แหล่ง ในประเทศไทย
21 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรกุ้งแชบ๊วยจาก 3 แหล่ง ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
22 การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
23 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2531
24 การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
25 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
26 การเพาะพันธุ์ปลาสลาด
ปี พ.ศ. 2526
27 การเพาะพันธุ์ปลาสลาด