ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนกฤษณ คลังบุญครอง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พนกฤษณ์ คลังบุญครอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการดำเนินการออกแบบรายละเอียดระบบการดำเนินการเดินรถของระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ ( Bus Rapid Transit, BRT) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
2 การสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งและจราจร : พื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอัยทางถนน หลักสูตร การแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot Treatment Training Program)
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการศึกษาสำรวจการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรในเขตพื้นที่กลุ่มยุทธศาสตร์ชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.อุบลราชธานี II
6 โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลชนกับรถโดยสารปรับอากาศ บริเวณทางโค้งบ้านไทรโยง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
7 โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกกึ่งพ่วงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สาย จ.อุดรธานี - จ.สกลนคร กม. 16-17 บ.หนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
8 โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกกึ่งพ่วงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สาย จ.อุดรธานี - จ.สกลนคร กม. 16-17 บ.หนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
9 โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค : จังหวัดยโสธร
10 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.อุบลราชธานี
11 การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดการจราจร ณ บริเวณห้าแยก (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) จังหวัดขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม PARAMICS
ปี พ.ศ. 2552
12 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.อุบลราชธานี
13 สัญญาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หลักสูตรการแก้ไขจุดอันตราย
15 โครงการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายด้านการขนส่งและจราจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 2 จ.มุกดาหาร นครพนม และสกลนคร
ปี พ.ศ. 2551
16 สัญญาจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หลักสูตรการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
17 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดเลย
18 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
19 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
20 ศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดเลย
21 โครงการจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
22 โครงการจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การศึกษาแนบทางการสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก : ตัวอย่างกรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
24 การวิเคราะห์ทางเลือกของระบบการจัดการจราจร ณ บริเวณห้าแยก (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) จังหวัดขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม PARAMICS