ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พชร เพ็ชรประดับ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 3
4 2554 3
5 2553 2
6 2551 5
7 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 เทคนิคการใช้คาถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด สาหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม
ปี พ.ศ. 2557
2 การเลี้ยงฟองน้ำ Xestospongia sp. สีน้ำเงินบริเวณแหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อผลิตสารต้านมะเร็ง
3 ความหลากหลายและการสร้างสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพของฟองน้ำบริเวณ แหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง
4 ความหลากหลายและการสร้างสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพของฟองน้ำบริเวณ แหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง
5 การเลี้ยงฟองน้ำ Xestospongla sp. สีน้ำเงินบริเวณแหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อผลิตสารต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2556
6 กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์แพทย์ทางเลือกจากเอกลักษณ์ไทนสู่สากล
7 การจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
8 การใช้เทคโนโลยี bio-flocs ในการเลี้ยงกุ้งขาวและปลานิลแบบผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2554
9 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกัลปังหา Junceella sp. และฟองน้ำ Xestospongia sp. ในทะเลบริเวณจังหวัดกระบี่
10 ปัจจัยสภาวะแวดล้อมกับการสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของฟองน้ำในอ่าวสิเกา
11 ปัจจัยสภาวะแวดล้อมกับการสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของฟองน้ำในอ่าวสิเกา
ปี พ.ศ. 2553
12 การใช้น้ำมันหอมระเหย ทีทรี จากใบเสม็ดขาว [Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake] เป็นส่วนผสมต้นแบบใน การผลิตเครื่องสำอางจากธรรมชาติระดับท้องถิ่น
13 การใช้น้ำมันหอมระเหย ทีทรี จากใบเสม็ดขาว [Melaleuca quinquenervia (Cav) S.T. Blake] เป็นส่วนผสมต้นแบบใน การผลิตเครื่องสำอางจากธรรมชาติระดับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
14 การผลิตถ้วยรับน้ำยางจากแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำยางธรรมชาติ
15 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหารในการผลิตปลาอบแห้งพร้อมบริโภค
16 การศึกษาการใช้ไคโตแซนต่อการยืดอายุการเก็บรักษาปลาทับทิมแดดเดียว
17 การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟองน้ำในทะเลอันดามัน
18 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกัลปังหา Ctenocella sp.และสาหร่ายสีน้ำตาล Turbinaria sp.ในบริเวณจังหวัดกระบี่