ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พชรวรรณ จันทรางศุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
3 แรมสมร อยู่สถาพร 1
4 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
5 ทิศนา แขมมณี 1
6 จริยาพร ใบหาญ 1
7 อุมา สุคนธมาน 1
8 วรรณี ศิริโชติ 1
9 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
10 ประภัสสร์ รุจิพร 1
11 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
12 กิติยวดี บุญซื่อ 1
13 วารี ถิระจิตร 1
14 อำไพ สุจริตกุล 1
15 นิรมล สวัสดิบุตร 1
16 ละเอียด วังคีริ 1
17 กาญจนา นิธีจันทร์ 1
18 สุชาดา โกรศุภมิตร 1
19 ดุสิต ทองสลวย 1
20 ศิริพร เนติบัณฑิต 1
21 จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ 1
22 มานิต เรืองรัตน์ 1
23 วรัญญา ธีรธรรมากร 1
24 ไชยา บุญเรือง 1
25 เทพไท ศรคำรณ 1
26 วัชรี ทรัพย์มี 1
27 กันยา ธีระปัญญาชัย 1
28 ฉัตรชัย สารเศวต 1
29 นิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร 1
30 จรรยา บุญมีประเสริฐ 1
31 อัจฉรา ชีวพันธ์ 1
32 สนม กิจเจา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2546 1
3 2539 1
4 2537 2
5 2535 3
6 2534 4
7 2531 2
8 2529 2
9 2528 1
10 2527 1
11 2526 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การพัฒนาทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2546
2 การส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของเออร์บาช
ปี พ.ศ. 2539
3 การพัฒนาโครงการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2537
4 ผลการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5 ผลของการใช้แนวการสอนแบบจุลบทที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
6 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความสำนึก ในความเป็นคนไทยแก่นักเรียนชาวเขา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
7 ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
8 ผลการใช้กิจกรรมเลือกที่ต่างกันในบทเรียนโมดูลเรื่อง "มลพิษทางอากาศ" ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2534
9 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
10 การศึกษาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัยในกลุ่มสร้างประสบการณ์ชีวิต ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
11 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
12 การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2531
13 กรณีศึกษา : สภาพและปัญหาทางการศึกษา ของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอ บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย
14 ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
15 การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
16 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
17 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพในการแก้ปัญหาระเบียบวินัย ในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2527
18 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาต่อบทบาทของตนในกิจกรรมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2526
19 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร