ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พชรวรรณ จันทรางศุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 กิติยวดี บุญซื่อ 1
3 ประคอง สุทธสาร 1
4 ประภัสสร์ รุจิพร 1
5 วารี ถิระจิตร 1
6 ปานตา ใช้เทียมวงศ์ 1
7 อำไพ สุจริตกุล 1
8 นิรมล สวัสดิบุตร 1
9 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ 1
10 รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ 1
11 มานิต เรืองรัตน์ 1
12 ดุสิต ทองสลวย 1
13 ไชยา บุญเรือง 1
14 เทพไท ศรคำรณ 1
15 จรรยา บุญมีประเสริฐ 1
16 สุชาดา โกรศุภมิตร 1
17 ศิริพร เนติบัณฑิต 1
18 วรัญญา ธีรธรรมากร 1
19 ชัยพร วิชราวุธ 1
20 จินตนา วิศิษฎ์วงศ์ 1
21 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
22 พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ 1
23 กาญจนา นิธีจันทร์ 1
24 สนม กิจเจา 1
25 ละเอียด วังคีริ 1
26 กันยา ธีระปัญญาชัย 1
27 วัชรี ทรัพย์มี 1
28 อัจฉรา ชีวพันธ์ 1
29 นิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร 1
30 ฉัตรชัย สารเศวต 1
31 นพวรรณ วงศ์วิชัยวัฒน์, 2520- 1
32 จริยาพร ใบหาญ 1
33 สำลี ทองธิว 1
34 โสภาพรรณ ชยสมบัติ 1
35 แรมสมร อยู่สถาพร 1
36 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
37 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
38 ทิศนา แขมมณี 1
39 น้อมศรี เคท 1
40 วรรณี ศิริโชติ 1
41 อุมา สุคนธมาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2546 1
3 2539 1
4 2537 2
5 2535 3
6 2534 4
7 2533 1
8 2531 3
9 2529 2
10 2528 1
11 2527 1
12 2526 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การพัฒนาทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนให้รอดพ้นจากปัญหาสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2546
2 การส่งเสริมความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของเออร์บาช
ปี พ.ศ. 2539
3 การพัฒนาโครงการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2537
4 ผลการสอนแบบชี้แนะที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5 ผลของการใช้แนวการสอนแบบจุลบทที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2535
6 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความสำนึก ในความเป็นคนไทยแก่นักเรียนชาวเขา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8
7 ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
8 ผลการใช้กิจกรรมเลือกที่ต่างกันในบทเรียนโมดูลเรื่อง "มลพิษทางอากาศ" ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2534
9 ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษา
10 การศึกษาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัยในกลุ่มสร้างประสบการณ์ชีวิต ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
11 การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
12 การนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมสหกรณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2533
13 กรณีศึกษา: สภาพและปัญหาทางการศึกษา ของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอ บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2531
14 กรณีศึกษา : สภาพและปัญหาทางการศึกษา ของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอ บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานผลการวิจัย
15 กรณีศึกษา: สภาพและปัญหาทางการศึกษาของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอบ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
16 ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2529
17 การศึกษาการดำเนินงานในโครงการสุขศึกษาสายการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
18 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
19 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพในการแก้ปัญหาระเบียบวินัย ในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2527
20 ความคิดเห็นของครูประถมศึกษาต่อบทบาทของตนในกิจกรรมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2526
21 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร