ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พจมาลย์ พูลมี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีน-ไธโอลีน โอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเคมีศึกษา
4 การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีน-ไธโอฟีนโอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีน-ไธโอลีน โอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาสมบัติที่สภาวะกระตุ้นของฟลูโอลีนขไอโอลีนโอลิโกเมอร์ ด้วยระเบียบวิธี SAC-CI
ปี พ.ศ. 2540
7 การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์ชนิดโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นไหมเย็บแผลชนิด ละลายได้