ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พงษ์เทพ หาญพัฒนกิจ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤติญา แสงภักดี 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประเมินศักยภาพการเก็บกักและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2 ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ: แนวทางการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
3 การพัฒนาสมการแอลโลเมตรีเพื่อศึกษาศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรี
4 ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและการเก็บกักคาร์บอนในสวนยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำในการปลูกข้าวเพื่อลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกต่อการตอบสนองของราก ลำต้น ดอก และเมล็ดข้าว