ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์เดช สารการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุจิรา ดวงสงค์ 3
2 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 3
3 สุพรรณี พรหมเทศ 3
4 จุฬาภรณ์ โสตะ 3
5 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
6 ภูษิตา อินทรประสงค์ 2
7 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
9 นันทวัน ยันตะดิลก 1
10 นุชวรรณ์ บุญเรือง 1
11 กระทรวงสาธารณสุข 1
12 มณฑา เก่งการพานิช 1
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
14 อาภาพร เผ่าวัฒนา 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
16 สิทธิกร รองสำลี 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 ปิยะธิดา สมุทรประภูติ 1
19 รัชนี มิตกิตติ 1
20 เยาวเรศ คำมะนาด 1
21 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
22 ปาหนัน พิชยภิญโญ 1
23 อุษา โถหินัง 1
24 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักพยาบาลศาสตร์ 1
25 ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์สำนักอนามัย กทม. 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 3
4 2551 1
5 2547 2
6 2540 2
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน
5 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
6 การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์
7 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำความรุนแรงของคู่รักต่อสตรีวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
8 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการกระทำความรุนแรงของคู่รักต่อสตรีวัยรุ่นในจังหวัดขอนแก่น
9 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำรุนแรงของสามีต่อภรรยา
10 การประเมินผลพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2547
12 การวิเคราะห์ตัวแบบที่มีประสิทธิภาพของ Tumor marker ในการวิฉิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
13 การอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ตามวิถีชีวิตไทยภาคเหนือ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2540
14 สถิติวิเคราะห์ภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในเชียงใหม่
15 สถิติวิเคราะห์ภาวะความวิตกกังวลและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ติดเชื้อ HIV ในเชียงใหม่ / พงษ์เดช สารการ