ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 จำนวนและตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดิน เพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT 5
ปี พ.ศ. 2551
2 ศักยภาพด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน : กรณีศึกษาพื้นที่สวนลำไย
3 ศักยภาพด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน : กรณีศึกษาพื้นที่สวนลำไย
4 การประสานพิกัดแผนที่ บนแผนที่จุดภาพเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2550
5 ศักยภาพด้านความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน : กรณีศึกษาพื้นที่สวนลำไย
6 การประเมินผลการปลูกบำรุงป่าและจัดทำฝางดันน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
7 โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
ปี พ.ศ. 2545
8 โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
9 โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
10 โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2540
11 วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2537
12 วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน