ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญมา ดีแสง 7
2 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 5
3 สำเริง ปานอุทัย 5
4 นิทัศน์ นุ่นสง 4
5 ชลดา อ่อนอาษา 4
6 วีระศักดิ์ อุดมโชค 4
7 ธรรมนูญ แก้วอำพุท 3
8 สุพจน์ เจริญสุข 2
9 ชลาทร ศรีตุลานนท์ 2
10 จิตติ ปิ่นทอง 2
11 เพชร พลอยเจริญ 2
12 วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล 2
13 โสภา ศิริไพพรรณ 2
14 จำเนียร เผื่อนดา 2
15 สมชาย อ่อนอาษา 2
16 สุชาติ มูลเมือง 2
17 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
18 อรรณพ หอมจันทร์ 2
19 ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ 2
20 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
21 เกษม จันทร์แก้ว 2
22 ทรงธรรม สุขสว่าง 2
23 วิชา นิยม 2
24 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
25 พันธ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
26 ไพบูลย์ บุบผา 1
27 กำพล เกษจินดา 1
28 ทรงพล รอดทอง 1
29 ธีระ ฤกษ์มณีวรรณ 1
30 บัญชา บูรพัฒนสิริ 1
31 จารุชาติ ปราชญ์นคร 1
32 วารินทร์ จิระสุขทวีกุล 1
33 ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
34 กิตติพงษ์ พงษ์บุญ 1
35 ประดิษฐ์ ตรีพัฒนาสุวรรณ 1
36 สุภาพ ปารมี 1
37 บุรลักษณ์ ฉัตรวีระ 1
38 กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1
39 นายธีระ ฤกษ์มณีวรรณ, 1
40 นางสาวบุญมา ดีแสง 1
41 นายณฤทธิ์ ญังธนิศรา, 1
42 นายทรงพล รอดทอง, 1
43 นายกำพล เกษจินดา 1
44 นายสุชาติ มูลเมือง 1
45 นายพันธุ์ศักดิ์ วงค์สูง 1
46 กรองจิต เกษจินดา 1
47 นายธรรมนูญ แก้วอำพุท 1
48 นายบัญชา บูรพัฒนสิริ 1
49 นายธีรยุทธ จันทร์แจ่ม 1
50 ณฤทธิ์ ญังธนิศรา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2553 6
3 2552 1
4 2551 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการ,เตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยนำ้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม บริเวณตำบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 การใช้แบบจำลองประเมินค่าการกักเก็บและการให้น้ำของป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
5 ศักยภาพในการให้น้ำและการใช้ประโยชน์น้ำ ลุ่มน้ำระยอง
6 การเปลี่ยนแปลงของฝนจากการเพิ่มของโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำระยอง
7 ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินลุ่มน้ำระยอง
8 ศักยภาพในการให้น้ำท่าของลุ่มน้ำระยอง
9 การใช้ประโยชน์น้ำในลุ่มน้ำระยอง
ปี พ.ศ. 2552
10 สมบัติทางอุทกวิทยาของดินป่าต้นน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
11 บทบาทของฝายต้นน้ำลำธารต่อคุณภาพชีวิต