ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน
3 การอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตไม้ผลป่า สมุนไพรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน และสมุนไพรที่ผ่านการวิเคราะห์ทางเภสัชวิทยา
4 การสำรวจ รวบรวมพรรณพืชที่ใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร ในโคกภูตากา ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2553
5 สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าของแต่ละฤดูในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2552
6 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน
8 การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศและพริกที่ผลิตในโรงเรือน
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน
10 การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศและพริกที่ผลิตในโรงเรือน
11 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน :
13 สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าของแต่ละฤดูในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2551
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศที่ผลิตในโรงเรือน
15 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศ : การตอบสนองของมะเขือเทศต่อปุ๋ยและน้ำที่ได้รับ
ปี พ.ศ. 2550
16 การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ธาตุอาหารและน้ำของมะเขือเทศและพริกที่ผลิตในโรงเรือน