ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 42
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 12
3 ไม่มีข้อมูล 10
4 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 8
5 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 8
6 สายศิริ ด่านวัฒนะ 6
7 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
11 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
12 ฐิติมา นวชินกุล 4
13 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
16 สงครามชัย ลีทองดี 4
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
18 วิจารณ์ พานิช 4
19 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
21 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
22 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
23 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
24 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
25 สรชัย จำเนียรดำรงการ 3
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
27 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
28 อำพล จินดาวัฒนะ 3
29 วลัยพร พัชรนฤมล 3
30 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
31 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
32 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 3
33 Ponpisut Jongudomsuk 3
34 เดชรัต สุขกำเนิด 2
35 Swansea university 2
36 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
37 อิสระ 2
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
39 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
40 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
42 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
43 หทัยชนก สุมาลี 2
44 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
45 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
46 สลินลา สิงหพันธุ์ 2
47 David Hughes 2
48 สงครามชัย ทองดี 2
49 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
50 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
51 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
52 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
53 ภูษิต ประคองสาย 2
54 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
55 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
56 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
57 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
58 Pongpisut Jongudomsuk 2
59 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
60 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
61 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
62 ทัศนีย์ ญาณะ 2
63 พรหมมินทร์ หอมหวล 2
64 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
65 วิชัย เอกพลากร 2
66 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
67 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
68 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
69 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
70 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
71 ศักดา พรึงลำภู 2
72 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
73 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
74 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
75 นักวิชาการอิสระ 2
76 จเร วิชาไทย 2
77 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
78 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
79 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
80 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
81 ครรชิต สุขนาค 2
82 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
83 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
84 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
86 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
87 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
88 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
89 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
90 ภาสกร อัครเสวี 2
91 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
92 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
93 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
94 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
95 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
96 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
97 ธนภร ทองศรี 1
98 สุรัตนา อำนวยผล 1
99 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
100 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
101 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
102 ประพจน์ เภตรากาศ 1
103 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
104 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
105 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
106 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
107 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
108 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
109 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
110 นฤพงศ์ ภักดี 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
112 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
113 สมหญิง อุ้มบุญ 1
114 ประชาธิป กะทา 1
115 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
116 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
118 สำลี ใจดี 1
119 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
120 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
121 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
122 รัชนี จันทร์เกษ 1
123 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
124 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
125 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
126 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
127 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
128 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
129 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
130 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
131 Health Systems Research Institute 1
132 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
133 กระทรวงสาธารณสุข 1
134 Charay Vichathai 1
135 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
136 นิธิภา อุดมสาลี 1
137 ศุภฑิต สนธินุช 1
138 สายพันธ์ พึ่งพระคุ้มครอง 1
139 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร 1
140 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
141 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
142 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
143 สิทธิกร สองคำชุม 1
144 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
145 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
146 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
147 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
148 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
149 มลุลี แสนใจ 1
150 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
4 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
7 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
10 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
11 Evidence-informed policy-making
12 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
13 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
15 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
16 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า