ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 29
2 ไม่มีข้อมูล 9
3 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 8
4 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 6
5 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 6
6 สายศิริ ด่านวัฒนะ 4
7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
9 ฐิติมา นวชินกุล 3
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
11 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
12 สรชัย จำเนียรดำรงการ 3
13 วิจารณ์ พานิช 3
14 Ponpisut Jongudomsuk 3
15 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
16 สงครามชัย ลีทองดี 2
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
19 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
20 จเร วิชาไทย 2
21 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
22 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 2
23 วลัยพร พัชรนฤมล 2
24 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
25 อำพล จินดาวัฒนะ 2
26 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
27 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
28 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
29 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
30 อิสระ 2
31 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
33 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
34 Pongpisut Jongudomsuk 2
35 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
36 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
37 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
38 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
40 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
42 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
43 ทัศนีย์ ญาณะ 1
44 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
45 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
46 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
47 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
48 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
49 สงครามชัย ทองดี 1
50 นฤพงศ์ ภักดี 1
51 สลินลา สิงหพันธุ์ 1
52 ธนภร ทองศรี 1
53 สุรัตนา อำนวยผล 1
54 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
55 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
56 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
57 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
58 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
59 พรหมมินทร์ หอมหวล 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
61 สำลี ใจดี 1
62 รัชนี จันทร์เกษ 1
63 ประพจน์ เภตรากาศ 1
64 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
65 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
66 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
67 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
68 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
69 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
70 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
71 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
72 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
73 ศักดา พรึงลำภู 1
74 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
75 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
76 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
77 วิชัย เอกพลากร 1
78 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
79 Charay Vichathai 1
80 กระทรวงสาธารณสุข 1
81 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
82 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
83 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
84 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
85 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
86 สมหญิง อุ้มบุญ 1
87 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
88 นักวิชาการอิสระ 1
89 Health Systems Research Institute 1
90 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
91 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
92 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
93 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
94 เดชรัต สุขกำเนิด 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
96 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
97 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
98 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
99 ครรชิต สุขนาค 1
100 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
101 ภูษิต ประคองสาย 1
102 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
103 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
104 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
105 หทัยชนก สุมาลี 1
106 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
107 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
109 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
110 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
111 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
112 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
113 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
114 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
115 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
116 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
117 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
118 ภาสกร อัครเสวี 1
119 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
120 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
121 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
122 นิธิภา อุดมสาลี 1
123 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
124 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
125 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
126 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
127 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
128 สายพันธ์ พึ่งพระคุ้มครอง 1
129 ประชาธิป กะทา 1
130 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
131 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
132 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
133 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
134 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
135 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
136 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร 1
137 สิทธิกร สองคำชุม 1
138 David Hughes 1
139 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
140 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
141 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
142 ศุภฑิต สนธินุช 1
143 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
144 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
145 มลุลี แสนใจ 1
146 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
147 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
148 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 1
149 Swansea university 1
150 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 7
3 2554 7
4 2553 3
5 2552 8
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 3
9 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
2 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
3 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
4 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
5 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
6 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
7 มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
10 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
11 ขับเคลื่อน รพ.สต. สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วย R2R Approach
12 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
13 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
14 นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554
15 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
16 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
17 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
18 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
19 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
20 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2552
21 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
22 สวรส. กับงาน R2R
23 Evidence-informed policy-making
24 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
25 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
26 เครือข่ายวิจัยระบบยา
27 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
28 ศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยไทย : กรณีศึกษาการวิจัยระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
29 วิจัยเชิงคุณภาพ : การเรียนรู้จากงานประจำ
30 การใช้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารงานเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
31 ระบบวิจัยสุขภาพเพื่อการปฏิรูปสุขภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย
32 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
33 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
34 การสร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์นอกกระแสหลัก : การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
35 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 4 อนาคตและทิศทางของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
36 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2541
37 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดบริการสาธารณสุข : กรณีศึกษาและบทเรียน
38 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)