ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 42
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 12
3 ไม่มีข้อมูล 10
4 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 8
5 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 8
6 สายศิริ ด่านวัฒนะ 6
7 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
11 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
12 ฐิติมา นวชินกุล 4
13 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
16 สงครามชัย ลีทองดี 4
17 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
18 วิจารณ์ พานิช 4
19 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
20 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
22 อำพล จินดาวัฒนะ 3
23 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
24 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 3
25 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
26 วลัยพร พัชรนฤมล 3
27 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
28 Ponpisut Jongudomsuk 3
29 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
30 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 3
32 สรชัย จำเนียรดำรงการ 3
33 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
34 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
35 Pongpisut Jongudomsuk 2
36 ทัศนีย์ ญาณะ 2
37 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 พรหมมินทร์ หอมหวล 2
39 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
40 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2
41 เดชรัต สุขกำเนิด 2
42 Swansea university 2
43 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
44 อิสระ 2
45 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
46 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
47 สลินลา สิงหพันธุ์ 2
48 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
49 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
50 จเร วิชาไทย 2
51 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
52 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 2
53 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
54 ศักดา พรึงลำภู 2
55 นักวิชาการอิสระ 2
56 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
57 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
58 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
59 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
60 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
61 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
62 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
63 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
64 สงครามชัย ทองดี 2
65 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
66 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
67 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
68 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
69 ภาสกร อัครเสวี 2
70 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
71 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2
72 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
73 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
74 David Hughes 2
75 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
76 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
77 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
78 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
79 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
80 วิชัย เอกพลากร 2
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
82 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
83 หทัยชนก สุมาลี 2
84 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
85 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
86 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
87 ภูษิต ประคองสาย 2
88 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
89 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
90 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
91 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
92 ครรชิต สุขนาค 2
93 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
94 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
96 สำลี ใจดี 1
97 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
98 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
99 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
100 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
101 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
102 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
103 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
104 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
105 ธนภร ทองศรี 1
106 ประพจน์ เภตรากาศ 1
107 สุรัตนา อำนวยผล 1
108 รัชนี จันทร์เกษ 1
109 Health Systems Research Institute 1
110 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
111 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
112 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
113 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
114 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
115 Charay Vichathai 1
116 กระทรวงสาธารณสุข 1
117 นฤพงศ์ ภักดี 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
119 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
120 สมหญิง อุ้มบุญ 1
121 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
122 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
123 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
124 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
125 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
126 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
127 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
128 มลุลี แสนใจ 1
129 ศุภฑิต สนธินุช 1
130 นิธิภา อุดมสาลี 1
131 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
132 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
133 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
134 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
135 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
136 สิทธิกร สองคำชุม 1
137 กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร 1
138 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
139 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
140 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
141 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
142 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
143 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
144 ประชาธิป กะทา 1
145 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
146 สายพันธ์ พึ่งพระคุ้มครอง 1
147 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
148 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
149 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
150 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 3
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
3 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
4 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
5 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
6 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
7 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
9 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
10 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
11 Evidence-informed policy-making
12 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
13 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
15 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
16 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า