ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ธร จรัญญาภรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
3 จักราวุธ จรูญศารทูล 5
4 ไชยะ แช่มช้อย 4
5 สัณหพศ จันทรานุวัฒน์ 3
6 ณัฐเดช เฟื่องวรวงศ์ 2
7 มโน จันทร์กระจ่าง 2
8 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 2
9 ศิริพงษ์ ชื่นกลิ่น 2
10 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 2
11 วรงค์ ปวราจารย์ 2
12 รักเกียรติ วารินศิริรักษ์ 1
13 วิภาศรี เรืองเนตร 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 นริศ วงศ์ทยานุวัตร 1
16 กิจติศักดิ์ รำไพรุจิพงศ์ 1
17 มโนสิทธิ์ เจ้งจบ 1
18 ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 1
19 ดำรงวิทย์ ทองดีนอก, 2522- 1
20 จักรพันธ์ จิรวิทูร, 2520- 1
21 วรวุฒิ มั่นสกุล, 2521- 1
22 มานิจ มานะศิลป์ 1
23 อัฏฐพร ขรขันฑ์ 1
24 ประพจน์ ชัยวรวิทย์กุล 1
25 มโนสิทธิ์ แจ้งจบ, 2523- 1
26 ธนศักดิ์ ชุมวิสูตร 1
27 อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ 1
28 สุธี โปษยะนุกูล 1
29 ภาวัต ประทุมศิริ 1
30 ชัชวัสส์ วุฒิศิริศาสตร์ 1
31 กุลธร ศิลปบรรเลง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 4
7 2550 1
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
12 2543 1
13 2540 1
14 2520 1
15 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงระบบช่วยควบคุมการทำงานของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับสภาวะทางความร้อนของเบ้ารับน้ำเหล็ก
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาระบบช่วยควบคุมการทำงานของเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าให้สัมพันธ์กับสภาวะทางความร้อนของเบ้ารับน้ำเหล็ก
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินเพื่อใช้กับเตาเผาเหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
4 การควบคุมการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กร่วมกับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อโดยการนำแก๊สปล่อยทิ้งมาอุ่นอากาศเผาไหม้
6 แบบจำลองสมดุลทางความร้อนเคมีของเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหินสำหรับเตาอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
7 การปรับปรุงการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กขนาดเล็กโดยการใช้ไฟฟ้า
8 การปรับปรุงการอุ่นเบ้ารับน้ำเหล็กขนาดเล็กโดยการใช้ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
9 การจำลองเชิงความร้อนของการทำงานของเบ้ารับน้ำเหล็กระหว่างการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า
10 การปรับปรุงประสิทธิภาพของฝาและอุปกรณ์อุ่นถังถ่ายน้ำเหล็กโดยการใช้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
11 การจำลองเชิงความร้อนของการทำงานเบ้ารับน้ำเหล็กระหว่างการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า
12 การปรับปรุงประสิทธิภาพของฝาและอุปกรณ์อุ่นถังถ่ายน้ำเหล็กโดยการใช้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาสมรรถนะของฮีตไปป์แบบมีวิกเป็นซินเทอร์แมททีเรียล
ปี พ.ศ. 2547
14 การศึกษาผลกระทบของเฟาลิ่งที่มีต่อสมรรถนะของระบบทำความเย็นในโรงน้ำแข็ง
15 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมสำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ
16 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสม สำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างวิกสำหรับฮีตไปป์
ปี พ.ศ. 2545
18 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์
19 การศึกษาความต้านทานเฟาลิ่งในหม้อน้ำรถยนต์
ปี พ.ศ. 2544
20 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
21 การศึกษาการใช้ปั๊มความร้อนในการบ่มใบยาสูบ
ปี พ.ศ. 2540
22 การหาคำตอบเชิงตัวเลขของการพาความร้อนแบบอิสระ จากชุดครีบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวดิ่งบนพื้นผิวในแนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2520
23 การพาความร้อนโดยบังคับในท่อสามเหลี่ยม