ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พงศ์เทพ วิวรรธนเดช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดุลย์เดช ปัดภัย 11
2 รุ่งระวี คงสงค์ 11
3 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 11
4 อรจีรียา รินสาร 11
5 เกศศินี อุนะพำนัก 11
6 ดวงเดือน ชานะทร 11
7 จันทิราพร มีผล 11
8 เดซี่ หมอกน้อย 11
9 มยุรา วิวรรธนะเดช 4
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 3
11 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
12 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
13 ไพสิฐ พานิชกุล 2
14 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
15 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
16 ทิพวรรณ ประภามณฑล 2
17 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
18 Pongtap Vivantanadej 2
19 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
20 สมศรี ปัทมพันธุ์ 1
21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
22 อำนาจ มีเวที 1
23 อัญชลี สิงหเนตร 1
24 Thiphawan Phaphamonthon 1
25 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
26 Amnat Meevattee 1
27 พัชรินทร์ ปินตา 1
28 Chiang Mai University. Research Institute for Health Sciences 1
29 กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร 1
30 Somsri Phatamaphan 1
31 Amphika Mangkalaprik 1
32 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 1
33 เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 1
34 นักวิจัยอิสระ 1
35 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
36 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
37 เฉลิม ลิ่วศรีสกุล 1
38 ชมนาด พจนามาตร์ 1
39 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 1
40 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
41 รัชนี ไผทสิทธิ์ 1
42 วิลาวัลย์ เสนารัตน์ 1
43 Phongtape Wiwatanadate 1
44 Aphinan Aramrat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2550 4
6 2547 1
7 2545 4
8 2539 1
9 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
4 การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
5 การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
6 การจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
7 ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
8 ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
9 โครงการระดับรายวันของฝุ่นในอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ... [และคนอื่นๆ]
10 ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
11 การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
12 การจัดทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ระยะที่ 1 การทบทวนกระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน
13 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
14 โครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร และคนงานที่สัมผัสสารโพแทสเซียมคลอเรต ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ... [และคนอื่นๆ]
15 การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร และคนงานที่สัมผัสสารโพแทสเซียมคลอเรต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
16 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ