ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พงศ์เทพ วิวรรธนเดช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อดุลย์เดช ปัดภัย 11
2 เกศศินี อุนะพำนัก 11
3 รุ่งระวี คงสงค์ 11
4 อรจีรียา รินสาร 11
5 เดซี่ หมอกน้อย 11
6 จันทิราพร มีผล 11
7 ดวงเดือน ชานะทร 11
8 สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 11
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 4
10 มยุรา วิวรรธนะเดช 4
11 Pongtap Vivantanadej 3
12 ทิพวรรณ ประภามณฑล 3
13 รัชนี ไผทสิทธิ์ 2
14 วิลาวัลย์ เสนารัตน์ 2
15 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 2
16 กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร 2
17 อัญชลี สิงหเนตร 2
18 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 2
19 Aphinan Aramrat 2
20 Phongtape Wiwatanadate 2
21 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
22 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
23 ชมนาด พจนามาตร์ 2
24 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
25 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
26 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
27 ไพสิฐ พานิชกุล 2
28 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
29 Amphika Mangkalaprik 1
30 Thiphawan Phaphamonthon 1
31 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
32 Somsri Phatamaphan 1
33 Amnat Meevattee 1
34 สมศรี ปัทมพันธุ์ 1
35 พัชรินทร์ ปินตา 1
36 Chiang Mai University. Research Institute for Health Sciences 1
37 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
38 มุทิตา ตระกูลทิวากร 1
39 เฉลิม ลิ่วศรีสกุล 1
40 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 1
41 เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 1
42 อัมพิกา มังคละพฤกษ์ 1
43 นักวิจัยอิสระ 1
44 อำนาจ มีเวที 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 4
6 2545 4
7 2539 1
8 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน: โครงการย่อยที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
3 การประเมินระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
4 การจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลปัญหามลพิษทางอากาศภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
5 ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
6 ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
7 โครงการระดับรายวันของฝุ่นในอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ... [และคนอื่นๆ]
8 ระดับรายวันของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2545
9 การจัดทำมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ระยะที่ 1 การทบทวนกระบวนการกำหนดค่ามาตรฐาน
10 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
11 โครงการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร และคนงานที่สัมผัสสารโพแทสเซียมคลอเรต ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ... [และคนอื่นๆ]
12 การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร และคนงานที่สัมผัสสารโพแทสเซียมคลอเรต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
13 การศึกษาปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในภาคเหนือ พ.ศ.2537-2538 : การศึกษาเชิงปริมาณ